กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ชวนเยาวชนชาย-หญิง กว่า ๒๐๐,๐๐๐ รูป/คน บวชทำความดีช่วงปิดเทอม ถวายเป็นพุทธบูชา สืบทอดพระพุทธศาสนา (ชมคลิป)

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ชวนเยาวชนชาย-หญิง กว่า ๒๐๐,๐๐๐ รูป/คน บวชทำความดีช่วงปิดเทอม ถวายเป็นพุทธบูชา สืบทอดพระพุทธศาสนา

 

ภายใต้โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน วันศุกร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๓๐ น. กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดพิธีเปิดโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ณ ลานหน้าพระเจดีย์สำเภา วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

โดยมีพระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนายกิตติพันธ์ พานสุวรรรณ อธิบดีกรมการศาสนา นาคสามเณร ศีลจาริณี ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วม

นายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ได้บูรณาการร่วมกัน ๓ ฝ่าย คือ บ้าน วัด โรงเรียน คณะสงฆ์พร้อมด้วยส่วนราชการต่าง ๆ รวมถึงพี่น้องประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ พร้อมใจกันจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน และเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสร่วมบำเพ็ญความดีถวายเป็นพระราชกุศล ให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสบวชเรียน อยู่ในระเบียบวินัยตามหลักพุทธศาสนาที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน

ทำให้มีความภาคภูมิใจ และมีความตั้งใจศึกษาปฏิบัติหลักธรรมคำสอน ได้รับการศึกษาและฝึกฝนอบรมตนเองตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา รวมถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่า ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชน และเป็นเครื่องเตือนสติตนเองให้ทำแต่สิ่งดีงามสมกับที่ได้บวชเรียนมา ให้เป็นคนดี มีศีลธรรม สามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อสามารถรับมือกับปัญหาต่าง ๆ อันเกิดจากสังคมที่เปลี่ยนแปลงได้ ที่สำคัญยังเป็นการสืบสานประเพณีบรรพชาอุปสมบท ซึ่งได้ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลานาน จนกลายเป็นวิถีชีวิต และประเพณีอันดีงามของไทย

นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยในส่วนกลางกรมการศาสนาร่วมกับวัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ลานหน้าพระเจดีย์สำเภา วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร มีสามเณรจำนวน ๒๑๙ รูป และศีลจาริณีจำนวน ๑๕๕ คน รวมผู้เข้าร่วมบรรพชาจำนวน ๓๗๔ รูป/คน ส่วนภูมิภาคจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด และสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัด ยอดรวมทั้งประเทศกว่า 228,000 รูป/คน

โดยเชิญชวนให้เด็กและเยาวชนทั่วประเทศ มาร่วมกิจกรรมบวชทำความดีเป็นพุทธบูชา สืบทอดพระพุทธศาสนา ในโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการศึกษาอบรมตามหลักสูตรศาสนศึกษาของกรมการศาสนาและของคณะสงฆ์ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน พัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป.

 

Related posts