เชียงใหม่ // ร.ร.ยุพราชวิทยาลัยจัดพิธีประทานประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ รุ่น“ธาม”ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ชมคลิป)

เชียงใหม่ // ร.ร.ยุพราชวิทยาลัยจัดพิธีประทานประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ รุ่น“ธาม”ปีการศึกษา ๒๕๖๑

 

 

เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จัดพิธีประทานประกาศนียบัตร นักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ รุ่น”ธาม” ปีการศึกษา ๒๕๖๑ พิธีปัจฉิมนิเทศ พิธีถวายบังคมลาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ พระผู้สถาปนาและพระราชทานนาม“ยุพราชวิทยาลัย” และ พิธีจุดเทียนแห่งปัญญา

โดยมีอาจารย์จรรนง แสงวิเชียร รองประธานอนุกรรมการมูลนิธิ เครือข่ายสถาบันการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และกรรมการมูลนิธิเพชรรัตน – สุวัทนา กล่าวแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้ารับประทานประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบหลักสูตร

นายบุญเสริญ สุริยา ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กล่าวว่า โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี รู้สึกสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่พระเจ้าวรวงศ์ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงพระกรุณาประทานเข็มอักษรย่อ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย แก่ข้าราชการครูที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ และข้าราชการครูบรรจุใหม่ ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย รวมถึงประทานรางวัล แก่นักเรียนที่เรียนดี และประทานประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบหลักสูตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ซึ่งโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยได้รับพระกรุณาธิคุณ จากฝ่าพระบาทอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี นับเป็นพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อย่างหาที่สุดมิได้

นางสาวจันทร์พร ปินตาเปี้ย ครูหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กล่าวว่า ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ในพระอุปถัมภ์ฯ มีข้าราชการครูที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ และข้าราชการครูบรรจุใหม่ จำนวน 11 คน และมีนักเรียนที่จบหลักสูตรมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จำนวนทั้งสิ้น ๖๙๐ คน และรางวัลความเป็นเลิศทางวิชาการ ได้แก่ นางสาวพิมพ์อัปสร แมรี่แอน คอนราด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑๖นางสาวสุรวดี คำมี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑

รางวัลคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น นางสาวกานต์รวี เลิศคอนสาร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๖ เด็กหญิงพรทิพย์ ชุดทองม้วน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๔รางวัลสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน (ด้านทัศนศิลป์)เด็กชายทิชานนท์ หงส์ประเสริฐ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑๑และรางวัลสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน (ด้านขับร้องและดนตรี)นางสาวปรียาภรณ์ ปันใจแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๔

นายอภิชาต กลั่นบิดา นายกสมาคมศิษย์เก่ายุพราชวิทยาลัย กล่าวว่า
ผมรู้สึกยินดีและปลาบปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาพบปะกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ท่านกลางพิธีการอันมีเกียรติ และสง่างาม ในวันนี้ตลอดระยะเวลา ๑๓๐ ปีแห่งการก่อตั้งโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยตามพระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ที่ทรงขยายการศึกษาออกสู่หัวเมือง และได้รับพระราชทานนามโรงเรียนจากพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๔๘

และยังได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ไว้ใน พระอุปถัมภ์ เมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็นต้นมา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จึงได้เป็นประหนึ่งเบ้าหลอมหลักที่ผลิตนักเรียนมารุ่นต่อรุ่นให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพบนความหลากหลายของหน่วยงานวิชาชีพในการพัฒนาชาติบ้านเมืองมาทุกยุค ทุกสมัย

ศิษย์เก่ายุพราชวิทยาลัยเมื่อประสบความสำเร็จในอาชีพการงานแล้ว ก็มิเคย ลืมเลือนสถาบันอันเป็นที่รัก สถาบันที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ในทุกแขนงวิชาสถาบันที่เคย บ่มเพาะ ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม ให้มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีอุปนิสัยใจคอดี สมกับความเป็นสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี สถาบันที่หล่อหลอมให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างศิษย์ทุกรุ่น อีกด้วย

นภาพร ขัติยะ/เชียงใหม่

Related posts