กสทช. ร่วมกับ สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นนครราชสีมา จัดอบรมและสอบวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น (ชมคลิป)

กสทช. ร่วมกับ สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นนครราชสีมา จัดอบรมและสอบวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น

 

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562 เวลา 8.00 น ห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล 21 นครราชสีมา สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กสทช. ร่วมกับ สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นนครราชสีมา HS3AN ได้จัดอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น รุ่นที่ 6/2562 ให้กับผู้ที่สนใจในกิจการวิทยุสมัครเล่นในพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นจำนวน 280 คน


สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นนครราชสีมา (HS3AN) ถือว่าเป็นองค์กรภาคเอกชน โดยการกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดอบรม เพื่อเป็นการอบรมและทดสอบเพื่อรับใบประกาศนียบัตร พนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น โดยให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับฟังการบรรยายบทบาทของนักวิทยุสมัครเล่นต่อสังคม ของประเทศ คุณธรรม และจริยธรรม ของนักวิทยุสมัครเล่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ในกิจการวิทยุสมัครเล่น การติดต่อสื่อสารและหลักปฏิบัติในการเป็นนักวิทยุสมัครเล่น ความรู้ทั่วไปในกิจการวิทยุสมัครเล่น และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง โดยวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ ก่อนสอบภาคทฤษฎี และมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรม


สำหรับเกณฑ์การรับรองผล คะแนนเต็ม 100 คะแนน ส่วนแรก คะแนนจากการเข้ารับฟังการบรรยายครบทุกหัวข้อวิชา 20 คะแนน ส่วนที่สอง คะแนนการสอบภาคทฤษฎี 80 คะแนน ผู้สอบต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 60 คะแนน จึงจะถึงว่าสอบได้ และมีสิทธิได้รับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น รอประกาศผลอบรมและสอบประมาณ 1 เดือน เมื่อผลออกแล้วรอประกาศนียบัตรฯ อีกประมาณ 1 เดือน จากนั้นจึงดำเนินการขอ สัญญาณเรียกขาน หรือ คอลซายน์ (Call Sing)เพื่อขอเป็น นักวิทยุสมัครเล่น เมื่อได้รับบัตรประจำตัวพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นแล้ว ท่านก็จะสามารถเลือกซื้อเครื่องวิทยุคมนาคม (ุสมัครเล่น) แต่ละยี่ห้อ รุ่น มาใช้งานได้ตามความพึงพอใจ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องใหม่ หรือเครื่องมือสอง ทั้งนี้เครื่องวิทยุคมนาคม (สมัครเล่น) ที่จะใช้งานต้องมี ปท. หรือ กทช. หรือ NTC. ของวิทยุสมัครเล่นด้วย ซึ่งจะต้องใช้ในการขออนุญาต มี / ใช้ เครื่องวิทยุคมนาคม และตั้งสถานีวิทยุคมนาคม
สำหรับกิจการวิทยุสมัครเล่นมีวัตถุประสงค์เพื่อ


1.เสริมสร้างประโยชน์ต่อสังคมและความปลอดภัยของชาติ
2.ใช้เป็นข่ายสื่อสารสาธารณะสำรองในยามฉุกเฉินหรือเกิดภัยพิบัติ
3.พัฒนาความรู้ด้านวิชาการสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุ
4.ฝึกฝนพนักงานวิทยุให้มีความรู้ความชำนาญยิ่งๆขึ้นไป
5.เพิ่มพูนจำนวนพนักงานวิทยุสำรองไว้ใช้ประโยชน์ยามฉุกเฉิน
6.สร้างชื่อเสียงของประเทศให้เป็นที่รู้จักในวงการวิทยุระหว่างประเทศ
ปัจจุบันมีผู้สอบได้รับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นแล้วจำนวนมากกว่า 160,000 คน และผู้ได้รับอนุญาต


สำหรับสมาคมนักวิทยุสมัครเล่นนครราชสีมา HS3AN ชุดที่6 มีคณะผู้บริหารดังต่อไปนี้

1 นายชาญชัย ศิริอมรพรรณ นายกสมาคม
2 นายสยมพล โชติโรจนอนันต์ อุปนายก
3 ร้อยตรีรัตนชัย ช้างทองคำ อุปนายก
4 นายพลภัทร เตชะคุณกิตติ เลขานุการ
5.ร้อยโทวริษฐ์ ชาวนา เหรัญญิก
6.นายไกรสิทธิ ชูรัตน์ ปฏิคม
7.นายสมพงษ์ ไขกระโทก ผู้ช่วยปฏิคม
8.จ่าสิบเอกวิเชียร ศิริสถิตย์ นายทะเบียน
9.นายชัยชนะ ทอนสูงเนิน ผู้ช่วยนายทะเบียน
10.นางสาวธนสุข ขันศิลา ประชาสัมพันธ์
11.นายอนนท์ชัย โลหณุต ฝ่ายเทคนิค
12.นางสาวพรทิพย์ภา สาธรวิศิษฐ์ ฝ่ายวิชาการ
13.นายสุโท คำด้วง ฝ่ายเครือข่ายฉุกเฉิน
14.นายอุทัย ศรีตะบุตร นายสถานี
สำหรับสมาคมนักวิทยุสมัครเล่นนครราชสีมา มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ 1818 อาคารเฉลิมพระเกียรติหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา

อำนาจ อภัยภักดี ข่าวภาพนครราชสีมา

Related posts