เพชรบูรณ์ : วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2561 (ชมคลิป)

เพชรบูรณ์ : วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2561

 

 

ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ ตำบลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ นายวัลลภ สาครรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ ได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2561 โดยมี ดร.ภูวนาท มูลเขียน ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เดินทางมาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนางสาวเมตตา สินยบุตร นายอำเภอบึงสามพัน และแขกผู้มีเกียรติ ผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษามาร่วมยินดีเป็นจำนวนมาก
โดยทางวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ ได้เปิดการเรียนการสอน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 ในสายวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีเปิดการสอน 6 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาการตลาด สาขางานการบัญชี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานช่างยนต์ สาขางานไฟฟ้ากำลัง และสาขางานเทคนิคด้านคอมพิวเตอร์


และในปีการศึกษา 2561 ได้เปิดเพิ่มอีก 1 สาขา คือ สาขางานการโรงแรม ปัจจุบันวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ มีนักเรียนนักศึกษา จำนวน 1,226 คน และมีผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2561 รวมทั้งสิ้น จำนวน 367 คน โดยมุ่งเน้นในการสร้างบุคลากร ด้านวิชาชีพระดับกลาง ให้มีทักษะวิชาชีพ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และระเบียบวินัย เพื่อสนองความต้องการด้านแรงงานในภาคอุตสาหกรรม บริหารธุรกิจ และภาคการบริการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ มีความมุ่งมั่นในการผลิตนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ทัศนคติ วินัย สามัคคี เพื่อให้ทุกคนมีคุณลักษณะที่พร้อมด้วย วินัย ปัญญา ทักษะ อันเป็นปณิธานสูงสุดที่ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ได้ตั้งไว้

 

รุ่งทิพย์ บุญบำรุง/มนสิชา คล้ายแก้ว

Related posts