นครนายก เปิดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน( Fix it Center ) (ชมคลิป)

 

วิทยาลัยเทคนิค จัดพิธีเปิดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center )

 

ที่วัดเขาพระ ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก พันเอกสุรินทร์ ปรียานุภาพ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center ) โดยมีนายวิวรรธน์ วิไลลักษณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมมีผู้นำชุมชน ประชาชน คณะครู อาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมในพิธี และเชิญประธานเยี่ยมชมการพัฒนาถ่ายทอดความรู้การพัฒนาทักษะช่างชุมชน


สืบเนื่องจากนโยบายของสำนักงานคระกรรมการการอาชีวศึกษา ที่มุ่งให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน ตลอดจนสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ในการพัฒนาสุขภาพอนามัยพื้นฐาน การถ่ายทอดความรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนรวมทั้งการส่งเสริมการพัฒนาระบบรองรับและตรวจสอบคุณภาพขั้นต้นของสินค้าชุมชนอันจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนได้ ทางวิทยาลัยเทคนิคนครนายก จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อแนะนำ ถ่ายทอดความรู้ วิธีการใช้ การดูแลรักษาและพัฒนาทักษะช่างชุมชนให้สามารถซ่อมบำรุงเครื่องมือ อุปกรณ์ประกอบอาชีพ เครื่องใช้ในครัวเรือน รวมทั้งดำเนินกิจกรรมต่างๆให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นต้น

สมบัติ เนินใหม่ นครนายก

Related posts