จังหวัดอุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการ เตรียมความพร้อมสถานที่ จัดพิธีทำน้ำอภิเษก จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

จังหวัดอุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการ เตรียมความพร้อมสถานที่ จัดพิธีทำน้ำอภิเษก จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 


ที่อาคารห้องประชุม วัดสุปัฏนารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการตังหวัดอุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการจัดทำน้ำอภิเษกพระราช พิธีบรมราชาภิเษกของจังหวัดอุบลราชธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดพิธีทำน้ำอภิเษก จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ของจังหวัดอุบลราชธานี


รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า จังหวัดอุบลราชธานี ได้เลือกวัดสุปัฏนารามวรวิหาร พระอารามหลวง เป็นสถานที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกเจริญพระพุทธมนต์ ดังนั้นคณะกรรมการ จึงได้ประชุมหารือการเตรียมความพร้อม ทั้งในด้านการจัดปรับภูมิทัศน์ ตกแต่งสถานที่ การประดับธงภายในบริเวณวัด สุปัฏนารามวรวิหาร และตลอดเส้นทางพิธีเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ การเตรียมความพร้อมด้านเส้นทางจราจร การรักษาความปลอดภัย พิธีพราหมณ์ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้กับสื่อมวลชน เพื่อให้การจัดพิธีให้เหมาะสม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ


โดยจังหวัดอุบลราชธานี ได้ประกอบพิธี ในวัน เวลาและฤกษ์ ตามที่สำนักพระราชวังกำหนดไว้ คือ ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ บ่อน้ำโจ้ก อำเภอวารินชำราบ ในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 11.52 น. และประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกเจริญพระพุทธมนต์ ณ พระอุโบสถวัดสุปัฏนารามวรวิหาร พระอารามหลวง อำเภอเมือง ในวันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 17.10 น.

และประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ พระอุโบสถวัดสุปัฏนารามวรวิหาร ในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 12.00 น. ในวันที่ 11 เมษายน 2562 อันเชิญน้ำอภิเษกจากจังหวัดไปเก็บรักษาไว้ที่กระทรวงมหาดไทย วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษกรวมจากกรุงเทพมหานครและ 76 จังหวัด ณ วัดสุทัศนเทพวรารามและวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 อันเชิญน้ำอภิเษกจากวัดสุทัศนเทพวราราม ไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

เอกชัย​โป​ธา​ ข่าวภูธร​ รายงาน

Related posts