โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติทางวัฒนธรรม…!!!

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติทางวัฒนธรรม…!!!

 


เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 62(เวลา 13.00 น.)ที่ห้องประชุม Emerrald โรงแรมโบนิโต้ ชิโนส์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ นายนัทธี พุคยาภรณ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติทางวัฒนธรรม จ.นครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2562 กล่าวรายงานโดย นายประสิทธิ์ พุ่มไม้ชัยพฤกษ์ วัฒนธรรม จ.นครสวรรค์

ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมมีนโยบายและยุทธศาสตร์ในการใช้วัฒนธรรมสร้างคนดีและสังคมโดยมุ่งส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตมีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบ และเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้งมีความรักและความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทยและเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดแกนนำมีภาคีเครือข่ายในการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม และเสริมสร้างวัฒนธรรมในพื้นที่ จ.นครสวรรค์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมดังนี้ ส่วนราชการ สภาวัฒนธรรมจังหวัดและอำเภอ นักเรียน นักศึกษา ชุมชนคุณธรรม ประชาชน ชมรมคนรักในหลวง พระภิกษุสงฆ์ และสื่อมวลชนกว่า 300 คน

กณต ทาทิพย์ ข่าว/ภาพ
นครสวรรค์

Related posts