ศูนย์ช้างไทยฯลำปางจัดงาน “วันช้างไทย” 13 มีนา (Thai international Elephant Day) “สืบสานวิถีล้านนา เชิดชูคุณค่าช้างไทย” นำช้างร่วมทำบุญตักบาตร

ศูนย์ช้างไทยฯลำปางจัดงาน “วันช้างไทย” 13 มีนา (Thai international Elephant Day) “สืบสานวิถีล้านนา เชิดชูคุณค่าช้างไทย” นำช้างร่วมทำบุญตักบาตร

 


สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดลำปาง หรือ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยลำปาง จัดกิจกรรม”วันช้างไทย” “สืบสานวิถีล้านนา เชิดชูคุณค่าช้างไทย” ประจำปี 2562 โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการเปิดงานวันช้างไทย มี ว่าที่พันตรี อภิชาติ จินดามงคล ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติฯ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายประยูร แก้วเดียว ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่ 1 สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทซไทย, นายกสมาคมท่องเที่ยวนครลำปาง หัวหน้าหน่วยงานราชการ เอกชน สื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติ ประชาชนจังหวัดลำปางร่วมงานจำนวนมาก


โดยในช่วงเช้าสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯนำหัวหน้าส่วนราชการทั้งในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ พร้อม ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจากพื้นที่ตำบลต่างๆ ในเขตท้องที่อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง นำช้างที่อยู่ในความดูแลของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยจังหวัดลำปาง จำนวน 13 เชือก ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งร่วมกัน โดยมีพระภิกษุสงฆ์ 29 รูป ร่วมอนุโมทนา พร้อมกันนี้ในช่วงสายๆยังได้มีการจัดขันโตกยักษ์ซึ่งมีผัก ผลไม้ หลากหลายชนิด มาจัดเลี้ยงช้างที่อยู่ในศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยฯ กว่า 30 เชือกได้รับประทานอย่างเอร็ดอร่อย


โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและรำลึกบุญคุณของช้างไทย ซึ่งเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของคนไทยมาช้านาน เพื่อเป็นการรณรงค์ช่วยเหลือช้างเลี้ยงให้อยู่คู่กับสังคมมนุษย์ได้ ให้ช้างมีที่อยู่อาศัยที่ดีและปลอดภัย มีอาหารแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ ณ ลานแสดงช้าง ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ของสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ภาวินันท์ บุตรหล้า ลำปาง/รายงาน

Related posts