จังหวัดอำนาจเจริญประกาศ ปี 2562 อำนาจเจริญ เมืองปลอดขยะ ปลอดเหล้า ปลอดภัย ภายใต้โครงการอำนาจเจริญ 3 ดี คนดี สุขภาพดี รายได้ดี สู่เมืองธรรมเกษตร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง

จังหวัดอำนาจเจริญประกาศ ปี 2562 อำนาจเจริญ เมืองปลอดขยะ ปลอดเหล้า ปลอดภัย ภายใต้โครงการอำนาจเจริญ 3 ดี คนดี สุขภาพดี รายได้ดี สู่เมืองธรรมเกษตร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง

 

วันนี้ 12 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.ที่หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดโครงการอำนาจเจริญ เมืองปลอดขยะ ปลอดเหล้า ปลอดภัย ภายใต้โครงการอำนาจเจริญ คนดี สุขภาพดี รายได้ดี สู่เมืองธรรมเกษตร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ พชอ. จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อเปิดตัวโครงการและชี้แจงทำความเข้าใจแก่ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ในการดำเนินงานโครงการให้บรรลุตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก


จังหวัดอำนาจเจริญ ได้กำหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดเป็น เมืองธรรมเกษตร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง เส้ นทางการค้าสู่อาเซียน มียุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความมั่นคงในพื้นที่ เป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยได้ดำเนินงานโครงการอำนาจเจริญ 3 ดี มาตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 จนถึงปัจจุบัน และในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีเป้าหมายพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคมคุณภาพ คนดี สุขภาพดี และรายได้ดี อาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ดำเนินงานโครงการอำนาจเจริญ เมืองปลอดขยะ ปลอดเหล้า ปลอดภัย ภายใต้โครงการอำนาจเจริญ 3 ดี โดยมีเป้าหมายสำคัญคือ เมืองปลอดขยะ : กำจัดและแยกขยะในครัวเรือน ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน ชุมชน ท้องถนนให้สะอาดเรียบร้อยสวยงาม เมืองปลอดเหล้า : งานศพ งานบุญ งานบวช งานกฐิน ต้องปลอดเหล้าและการพนัน เมืองปลอดภัย : ป้องกันและแก้ไขปัญหาจากการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปลอดภัยจากยาเสพติดและอาชญากรรมทุกรูปแบบ ภายใต้องค์ประกอบ 3 หมวด คือ คนดี สุขภาพดี รายได้ดี 21 ตัวชี้วัด ดำเนินการครอบคลุม 56 ตำบล 607 หมู่บ้าน 31 ชุมชน และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง นำไปสู่การสร้างสุขของชาวอำนาจเจริญ เป็นต้นแบบการพัฒนาจังหวัด Amnatcharoen Happiness Model ต่อไป


ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายวงเทพ เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายภูมิจิตร ศรีวงษ์ราช ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ นายอาคม กินาวงศ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ นายวิชิต ทองปาน ท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ แถลงข่าวถึงความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการฯ โดยเกิดจากความร่วมมือ ร่วมใจของพี่น้องประชาชนทั่วทั้งจังหวัด และทุกภาคส่วนทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ซึ่งจะทำให้ประชาชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญ มีสุขภาพดีทั่วหน้า ปลอดโรค ปลอดภัย และปลอดหนี้สิน มีแต่ความสุข ความเจริญ ตลอดไป กิจกรรมภายในงาน มีการบรรยายพิเศษการขับเคลื่อนโครงการอำนาจเจริญเมืองปลอดขยะ ปลอดเหล้า ปลอดภัย โดย นายวงเทพ เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการอำนาจเจริญเมืองปลอดขยะ ปลอดเหล้า ปลอดภัย การจัดเวทีเสวนาการขับเคลื่อนโครงการอำนาจเจริญเมืองปลอดขยะ ปลอดเหล้า ปลอดภัย ส่วนช่วงบ่ายการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการอำนาจเจริญเมืองปลอดขยะ ปลอดเหล้า ปลอดภัย ระบบการประเมินและการรายงานผลการดำเนินงาน และการจัดนิทรรศการจากชุมชน 3 ดี 3ปลอด

ประพัทธ์พงศ์ มูลรัตน์
รายงานจาก จังหวัดอำนาจเจริญ

Related posts