เชียงใหม่// ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จบหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ชมคลิป)

เชียงใหม่// ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จบหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

 

 

เมื่อวันพุธที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ นักเรียนที่จบหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมีนายบุญเสริญ สุริยา ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบรางวัลเรียนดี เกียรติบัตรแก่นักเรียนดีเด่นและกล่าวปัจฉิมโอวาทและกล่าวแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่จบหลักสูตร ณ หอประชุมอาคารนวรัตน์

นายบุญเสริญ สุริยา ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กล่าวปัจฉิมโอวาท ว่า ครูรู้สึกปลาบปลื้มยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ร่วมพิธีอันมีเกียรติร่วมกับคณะผู้บริหาร ผู้แทนองค์กรภาคีเครือข่าย ผู้แทนเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ คณะครู และนักเรียน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยท่ามกลางพิธีการอันงดงามในวันนี้โอกาสนี้ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ที่ได้ร่วมพิธี และขอแสดงความยินดีที่ทุกคนจะได้นำความรู้ความสามารถรวมถึงคุณธรรมจริยธรรมที่ได้รับการถ่ายทอดและปลูกฝังจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย นำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาต่อและประกอบสัมมาชีพ ในอนาคต

ขอให้นักเรียนทุกคนตระหนักถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ ตามเป้าหมายการจัดการศึกษาของคณะครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยในพระอุปถัมภ์ฯ นั่นคือ พุทธะ จริยะ พละ และ หัตถะ
พุทธะ คือ พุทธิศึกษาหมายถึงความรู้ทางวิชาการที่คณะครูได้สอนความรู้เรื่อง ของความเป็นจริงของโลกและชีวิตจริยะ คือ จริยศึกษาหมายถึงคุณธรรมของทุกศาสนาที่คณะครูได้เน้นย้ำให้นักเรียนปฏิบัติ

ให้เป็นผู้มีระเบียบวินัยของนักเรียน เป็นสุภาพบุรุษ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีอุปนิสัยใจคอดี มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ พละ คือ พลศึกษาหมายถึงความรู้ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติที่จะต้องพัฒนากำลังทางจิตเพื่อให้บังคับกำลังกายให้เดินไปถูกทางหัตถะ คือ หัตถศึกษาหมายถึงองค์ความรู้ที่คณะครูถ่ายทอดให้นักเรียนสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีประโยชน์ให้กับตนเองและสังคม

และเหนือสิ่งอื่นใด นาม “ยุพราชวิทยาลัย” ที่ติดตัวนักเรียนไป จะเป็นนามที่คอยย้ำเตือนให้นักเรียนทุกคนมุ่งมั่นทำการสิ่งใดก็ตาม ต้องเป็นการกระทำที่ถูกต้อง ตามทำนองคลองธรรม จึงขอให้นักเรียนทุกคนอุทิศกำลังกายและกำลังใจที่มีให้กับ การดำรงชีพอันสุจริตอย่างเต็มกำลังความสามารถ บนเส้นทางชีวิตที่ยาวไกลในวันข้างหน้าโอกาสนี้ ครูขอกราบอัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยและสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล

ตลอดจนพระบรมเดชานุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราช พระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า พระบรมเดชานุภาพในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ พระผู้พระราชทานนามโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โปรดทรง ดลบันดาลพระราชทานพรแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้มีกำลังกายแข็งแกร่ง มีกำลังใจเข้มแข็ง พร้อมที่จะพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญวัฒนาสถาพรตราบนานเท่านาน

โอกาสสุดท้ายนี้ ครูขออัญเชิญพระราชดำรัสในสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้า เพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี องค์อุปถัมภิกาโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยมากล่าว ให้ข้อคิดเป็นปัจฉิมโอวาทกถา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ความว่า“นาม “ยุพราชวิทยาลัย” หาได้มีความหมายเพียงสถาบันการศึกษาเพียงสถาบันการศึกษาเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่แต่เท่านั้น หากนาม “ยุพราช” ยังเป็นถ้อยคำสื่อถึงพระราชอิสริยยศ อันสูงส่งซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อครั้งยังทรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระยุพราชในรัชกาลที่ ๕ ได้ทรงกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานไว้เป็นเกียรติยศแก่สถาบัน ดังนั้น ชาวยุพราชวิทยาลัยผู้ได้อาศัยนามพระราชทานนี้เป็นเครื่องเชิดหน้าชูตา จึงต้องระมัดระวังความประพฤติทั้งกาย วาจา ใจ ให้ตั้งอยู่ในสุจริตธรรมจรรยาอย่างมั่นคงทวีคูณ เพราะท่านมิได้มีภารกิจในการผดุงเกียรติภูมิของโรงเรียนให้จำเริญวัฒนาแต่เพียงสถานเดียว หากแต่ยังมีหน้าที่ที่จะต้องฉลองพระมหากรุณาธิคุณและเชิดชูพระเกียรติศักดิ์แห่งพระผู้ทรงเป็นเจ้าของนาม “ยุพราช” นั้นไว้มิให้ด่างพร้อยอีกสถานหนึ่งด้วย”

พิธีปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่จบหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของโรงเรียน ยุพราชวิทยาลัย ในพระอุปถัมภ์ฯ ในวันนี้เพื่อแสดงความยินดีและตลอดจนส่งเสริมสร้างความผูกพันในสถาบันแก่นักเรียน โดยมีรองผู้อำนวยการ ผู้แทนองค์กรภาคีเครือข่าย ผู้แทนเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ คณะครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ร่วมแสดงความชื่นชมยินดีในครั้งนี้

นภาพร ขัติยะ/เชียงใหม่

Related posts