ชาว ต.ปากช่องจัดยิ่งใหญ่!! “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวด” สืบประเพณีฮีตสิบสอง (ชมคลิป)

ชาว ต.ปากช่องจัดยิ่งใหญ่!! “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวด” สืบประเพณีฮีตสิบสอง

 

 

จ่าเอกวิชชา ฉัตรวิโรจน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ และคณะผู้บริหาร ข้าราชการพนักงานลูกจ้าง อบต.ปากช่อง และสภาวัฒนธรรม อ.หล่มสัก ร่วมต้อนรับ นายพงษ์พิทยา ธนไกรศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธี นายชนก มากพันธ์ นายอำเภอหล่มสัก ร่วมเปิดงานประเพณีบุญผะเหวดตำบลปากช่อง ตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ฮีต 12 คอง 14 ประจำปี พ.ศ.2562 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่องร่วมกับสภาวัฒนธรรม อ.หล่มสัก สถานศึกษา กศน. รพ.สต. อสม.และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ตำบลปากช่องร่วมกันจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์รากเหง้าและสืบสานงานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม

ส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับงานประเพณีบุญผะเหวดตำบลปากช่อง ให้เกิดสำนึกรักและหวงแหนวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และร่วมกันสืบสานต่อไป ทำให้เกิดความรักสมัครสมานสามมัคคีภายในชุมชน และให้ประชาชนนำคติธรรมจาการฟังเทศน์ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเริ่มเคลื่อนขบวน 14.00 น.ที่สนามกีฬา อบต.ปากช่อง ไปยังวัดศรีจันดาธรรม ระยะทางประมาณ 3 กม.ทั้งนี้ นายชนก มากพันธ์ นายอำเภอหล่มสัก ได้ร่วมในขบวนแห่ ซึ่งประกอบด้วยขบวนธงธรรมจักร ขบวนพระเวสสันดรนางมัทรี ขบวนกษัตริย์สมชัยและพระนางผุสดี ขบวนของโรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและมวลชนกว่า 30 ขบวนและมีประชาชนร่วมงานกว่า 1 พันคน

 


ดร.วิรัตน์ ฉัตรวิโรจน์ ประธานสภาวัฒนธรรม ต.ปากช่องและ อ.หล่มสักกล่าวว่างานบุญผะเหวด หรือบุญพระเวส เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า บุญมหาชาติ ชาวอีสานจะนิยมจัดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมเป็นบุญประจำปีในฮีตสิบสอง ถือเป็นประเพณีสำคัญ ที่ช่วยสร้างความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนในชุมชน ภายในงานมีการเทศน์กัณฑ์มัทรี และจะมีกิจกรรมแห่กัณฑ์หลอนของแต่ละคุ้มของหมู่บ้าน ที่จะมีชาวบ้านรวมกลุ่มกันมาแห่ต้นเงินเข้าวัด และฟังเทศน์มหาชาติเพื่อความเป็นสิริมงคล สำหรับ มหาทานบารมี ประเพณี บุญผะเหวด มีกล่าวไว้ในหนังสือมาลัยหมื่นมาลัยแสนว่า…

ครั้งหนึ่ง พระมาลัย ให้ไปไหว้ พระธาตุเกษแก้วจุฬามณี บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ได้พบและสนทนากับ พระศรีอาริยเมตไตรย พระโพธิสัตว์ผู้ซึ่งจะได้จุติกาลลงมาเป็น พระพุทธเจ้า ในอนาคต เมื่อ พระศรีอาริยเมตไตรย ทราบความประสงค์ของมนุษย์จากพระมาลัย แล้ว จึงสั่งความกับ พระมาลัย ว่า หากใครต้องการจะพบและเกิดในสมัยพระศรีอาริยเมตไตรย ให้ทำแต่ความดี…“อย่าฆ่าพ่อตีแม่ สมณชี พราหมณ์ ครูอาจารย์ อย่าทำร้ายพระพุทธเจ้า อย่ายุยงสงฆ์ให้แตกกัน และต้องฟังเทศน์มหาชาติให้จบทุกกัณฑ์ในวันเดียว ท่านทั้งหลายจะได้เกิดร่วมและพบพระองค์”

 

มนสิชา คล้ายแก้ว เพชรบูรณ์

Related posts