จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย ส่วนราชการ และประชาชน ร่วมกิจกรรม สร้างฝายมีชีวิตตามศาสตร์พระราชา​ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย ส่วนราชการ และประชาชน ร่วมกิจกรรม สร้างฝายมีชีวิตตามศาสตร์พระราชา​ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 

7 มี.ค.62 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม สร้างฝายมีชีวิตตามศาสตร์พระราชาโดยมีหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารสถานศึกษา นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ประชาชนและ คณะสงฆ์ และจิตอาสา ในพื้นที่ตำบลท่าหลวง อำเภอตระการพืชผล ร่วมกันจัดกิจกรรมสร้างฝายมีชีวิตตามศาสตร์พระราชา” ณ บ้านแก่งอะฮวนใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลท่าหลวง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2562

สำหรับการสร้างฝายมีชีวิตตามศาสตร์พระราชา เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้ใช้น้ำ เพื่อการเกษตร และเลี้ยงสัตว์ ตลอดช่วงหน้าแล้ง จนเข้าสู่ฤดูฝน นอกจากนี้ฝายมีชีวิตไม่ตัดวงจรทางระบบนิเวศ สัตว์ พืช รวมถึงสัตว์น้ำทุกชนิด โดยเฉพาะปลาสามารถขึ้นลงว่างไข่ได้ตามธรรมชาติ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างสร้างเศรษฐกิจได้อย่างเข้มแข็ง และสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในชุมชน ได้อย่างยั่งยืน


การจัดกิจกรรมสร้างฝายมีชีวิตตามศาสตร์พระราชา ในครั้งนี้ คาดว่าจะเกิดประโยชน์ต่อประชาชน จำนวน 2 หมู่บ้าน ประชากรประมาณ 1,297 คน 300 ครัวเรือน พื้นที่เกษตร เช่น พืชผักสวนครัว มันสำปะหลัง ข้าวโพด ยางพารา ประมาณ 1,500 ไร่ และสัตว์เลี้ยง โค กระบือ ประมาณ 300 ตัว ทั้งนี้อำเภอตระการพืชผล ได้ดำเนินการสร้างฝายมีชีวิตตามศาสตร์พระราชาไปแล้ว 3 แห่ง และยังได้กำหนดจัดสร้างเพิ่มอีก ประมาณ 3 แห่ง


ด้าน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า สำหรับการสร้างฝายมีชีวิตตามศาสตร์พระราชา เป็นการเตรียมความพร้อมในการกักเก็บน้ำตามลำห้วย ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากฝายชะลอน้ำ เพื่อการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ในช่วงหน้าแล้งได้อย่างเพียงพอ นอกจากนี้จังหวัด ยังได้ขยายผลให้ทุกอำเภอดำเนินการ จัดสร้างฝาชะลอน้ำ ครบทุกอำเภอ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2562

 

เอกชัย​โป​ธา​ ข่าวภูธร​ รายงาน

Related posts