สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ จัดสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ จัดสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

วันนี้ 7 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมพวงโกเมน โรงแรมชิตสกนธ์ฟลาวเวอร์แลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามโครงการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมี นายธีรวุธ ไชยนนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในเรื่องความสำคัญของการออกไปเลือกตั้ง กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ วิธีการเลือกตั้งรูปแบบใหม่ และการสนับสนุนงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และเปิดให้ซักถามในช่วงท้ายรายการ


ตามที่มีพระราชกฤษฎีกา กำหนดให้มีการเลือกตั้งทั่วไป ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 โดยมีคณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นผู้ดำเนินการ มุ่งเน้นให้ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย ให้มีความรู้ความเข้าใจการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย และสนใจเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างแท้จริง เพื่อให้กระบวนการเข้าสู่อำนาจทางการเมืองของนักการเมืองทุกระดับเป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรม ซึ่งภายใต้ความเปลี่ยนแปลงในบทบัญญัติของกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชน ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ตลอดจนองค์กรทางการเมืองและองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง จะต้องมีความรู้ความเข้าใจ


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ ในฐานะหน่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์ของรัฐที่มีหน้าที่ในการเผยแพร่ข่าวสาร สร้างความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข จึงจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามโครงการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับความข้อมูลข่าวสาร มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเนื้อหาสาระและประเด็นที่สำคัญในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยมี สื่อมวลชนทุกแขนง วิทยุชุมชน วิทยุประชารัฐ และอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 30 คน เข้าร่วมการสัมมนา

 

ประพัทธ์พงศ์ มูลรัตน์
รายงานจาก
จังหวัดอำนาจเจริญ

Related posts