จังหวัดอุบลราชธานี ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 231 กับ ทางหลวงหมายเลข 23 แยกดงอู่ผึ้ง พร้อมทางคู่ขนาน ระหว่าง กม.0+100-กม.4+160 ระยะทาง 4.060 กิโลเมตร

จังหวัดอุบลราชธานี ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 231 กับ ทางหลวงหมายเลข 23 แยกดงอู่ผึ้ง พร้อมทางคู่ขนาน ระหว่าง กม.0+100-กม.4+160 ระยะทาง 4.060 กิโลเมตร

 


6 มี.ค.62 ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลอุบล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน เปิดการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 231 กับ ทางหลวงหมายเลข 23 แยกดงอู่ผึ้ง พร้อมทางคู่ขนาน ระหว่าง กม.0+100-กม.4+160 ระยะทาง 4.060 กิโลเมตร กรมทางหลวง ได้ให้ความสำคัญต่อการเปิดโอกาสให้ประชาชน เข้ามีบทบาทและส่วนร่วมในการดำเนินโครงการต่างๆ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 และตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2550 จึงได้จัดการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐเอกชน และประชาชน ได้ทราบรายละเอียดของโครงการฯ และ ได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมติดตามตรวจสอบให้ข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน


สำหรับโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับ แยกดงอู่ผึ้ง และทางแยกวนารมย์ ดำเนินการในพื้นที่ตำบลในเมือง ตำบลอุบลราชธานี ตำบลแจระแม ตำบลขามใหญ่ และอำเภอเมืองอุบลราชธานี โดยโครงการดังกล่าว เป็นการส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว พัฒนาเครือข่ายการขนส่งและบริการต่าง ๆ เพื่อรองรับการเดินทางไปยัง จังหวัดยโสธร อำนาจเจริญรวมถึงการเดินทางไปยังด่านชายแดนเชื่อมต่อไปยังประเทศกัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผ่านสะพานแม่น้ำโขงแห่งที่ 6 ในอนาคต และหากโครงการดำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว ประชาชน และนักท่องเที่ยว จะได้รับความสะดวก รวดเร็ว และความปลอดภัยในการเดินทาง เพิ่มประสิทธิภาพของการจราจร การขนส่ง และการเดินทางบริเวณจุดตัดทางแยกในตัวเมืองจังหวัดอุบลราชธานี


จากการจัดการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับทราบข้อมูลโครงการฯ ร่วมแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เป็นการนำเสนอรูปแบบจากผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อนำข้อสรุปที่ได้ มาพิจารณา ปรับปรุงโครงการฯ ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสงสุด เกิดประโยชน์ต่อสังคมมากที่สุด
ด้าน นายเอกพงศ์ เศรษฐมานพ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 กล่าวว่า สำหรับโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 231 กับ ทางหลวงหมายเลข 23 แยกดงอู่ผึ้ง​ พร้อมทางคู่ขนาน​ ระหว่าง กม.0+100-กม.4+160 ระยะทาง 4.060 กิโลเมตร โดยจะมีพิธีวางศิลาฤกษ์ ประมาณกลางเดือนเมษายน 2562 และโครงการก่อสร้างดังกล่าว คาดว่าใช้เวลาก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ประมาณ 2.5 ถึง 3 ปี

 

เอกชัย​โป​ธา​ ข่าวภูธร​ รายงาน

Related posts