เชียงใหม่// องคมนตรี มอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ประจำปีการศึกษา 2561 (ชมคลิป)

เชียงใหม่// องคมนตรี มอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ประจำปีการศึกษา 2561

 

 

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ประจำปีการศึกษา 2561โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานโดย
นางคนึงนิจ พรหมเนตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนากล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมตันตรานนท์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา

นางคนึงนิจ พรหมเนตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา กล่าวว่า วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ก่อตั้งขึ้นโดย บริษัทเชียงใหม่การศึกษา จำกัด ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกิดทำการสอนเมื่อปีการศึกษา 2528 นับถึงปัจจุบันเป็นเวลา 34 ปี เปิดทำการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาบริการธุรกิจ สาขาการบัญชี การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาษาต่างประเทศธุรกิจและประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาการท่องเที่ยว ปัจจุบันวิทยาลัยฯมีนักเรียนนักศึกษาจำนวน 650 คน มีครูผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 60 คน โดยมี ดร.วัชระ ตันตรานนท์ เป็นผู้จัดการ นางสาวกุลวดี เกียรติไชยากร เป็นผู้รับใบอนุญาต

วิทยาลัยฯ มีนโยบายในการพัฒนานักเรียนนักศึกษา และบุคลากรใน 3 ด้าน คือ ด้านวินัย (Discipline) ด้านความคิด (Thinking) และด้านภาษา (Language) เพื่อที่ให้นักเรียนนักศึกษาสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ทางวิชาการและมีทักษะในวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพได้ในอนาคต และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ดังคำขวัญของวิทยาลัยฯ ที่กำหนดไว้ว่า “Learn To Serve” อันหมายถึง การนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม มีความภาคภูมิใจในตนเอง ที่มีส่วนในการพัฒนา สร้างสรรค์สังคมให้ดียิ่งขึ้น พร้อมที่จะเข้าสู่อาชีพในยุคอุตสาหกรรม 4.0 มีสมรรถนะที่จะเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ (Start up) ก้าวทัน นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ในปีการศึกษา 2561 นี้ มีผู้สำเร็จการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 239 คนแบ่งเป็นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง รุ่นที่ 30 จำนวน 142 คน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพรุ่นที่32 จำนวน 97 คน
วิทยาลัยฯ ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพ เพื่อเป็นเกียรติให้แก่นักเรียนนักศึกษา ที่ได้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 นี้

ในการนี้ วิทยาลัยฯ ได้มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่นักเรียนนักศึกษาประเภทต่าง ๆ ดังนี้ นักเรียนนักศึกษาที่มาเรียนสม่ำเสมอ ไม่ขาดเรียนและไม่มาสายตลอดระยะเวลาที่ศึกษา ระดับ ปวช. จำนวน 3 คน ระดับ ปวส. จำนวน 2 คน และนักศึกษาที่เรียนตั้งแต่ระดับ ปวช. จนจบระดับ ปวส. รวมระยะเวลา 5 ปี จำนวน 1 คน นักเรียนนักศึกษาดีเด่น เรียนดี ประพฤติดี เป็นแบบอย่างที่ดี ระดับ ปวช. จำนวน 3 คน ระดับ ปวส. จำนวน 1 คนนักเรียนนักศึกษาดีเด่นในแต่ละสาขาวิชา ระดับ ปวช. และระดับ ปวส. จำนวน 9 คน

นักเรียนนักศึกษาที่มีผลงานการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับจังหวัดเชียงใหม่ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2560-2561 จำนวน 5 คนนักเรียนนักศึกษาที่มีผลงานการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพและกีฬา ระดับภาค และได้รับเหรียญทอง 2 ปีซ้อน 3 ปีซ้อน และ 5 ปีซ้อน จำนวน 6 คน ได้รับเหรียญรางวัลทุกครั้งที่เข้าร่วมฯ จำนวน 10 คน ได้รับเหรียญทองและผลคะแนนสูงสุดในการแข่งขันทักษะ ปี 2561 จำนวน 9 คน

นักเรียนนักศึกษา และนักศึกษาวิชาทหารที่มีจิตอาสาช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ จำนวน 15 คนและมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติสำหรับครู และศิษย์เก่า ที่ให้ความร่วมมือ สนับสนุนกิจกรรมของวิทยาลัยฯ เป็นอย่างดีเสมอมา จำนวน 13 ท่าน

วิทยาลัยฯ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับทุกท่าน ตลอดถึงผู้ปกครองที่ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน ดูแล ให้นักเรียนนักศึกษามีความสำเร็จในวันนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนจะนำประสบการณ์ ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมไทย ตลอดจนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป

 

นภาพร ขัติยะ/เชียงใหม่

Related posts