วิทยากรจิตอาสา 904 ลงพื้นที่ ฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ แก่ข้าราชการ และประชาชนในจังหวัดอำนาจเจริญ

วิทยากรจิตอาสา 904 ลงพื้นที่ ฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ แก่ข้าราชการ และประชาชนในจังหวัดอำนาจเจริญ

 

วันนี้ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. พันเอกกล้าณรงค์ วิสุตกุล ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 22 กระทรวงกลาโหม หัวหน้าวิทยากรจิตอาสา 904 พร้อมด้วย คณะวิทยากรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 2/61 รุ่น เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ลงพื้นที่จัดกิจกรรมส่งเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติและเทิดทูนสถาบัน ร่วมกันเปิดเวทีถ่ายทอดให้ความรู้สร้างความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ แก่ข้าราชการและประชาชนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ณ หอประชุม AMT วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นำคณะ หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการจากทุกสังกัดหน่วยงาน ทั้งฝ่ายพลเรือน อัยการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นักศึกษา และพี่น้องประชาชนจิตอาสาจากทั้ง 7 อำเภอ ในจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมรับการฝึกอบรม กว่า 600 คน


การฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าวได้จัดทำขึ้น เพื่อเป็นการทบทวนเสริมสร้างและเพิ่มพูนองค์ความรู้ให้แก่ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป ให้มีความ เข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับสถาบันชาติ และประวัติศาสตร์ชาติไทย ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งนี้เพื่อต้องการปลุกจิตสำนึกของความเป็นไทย ให้ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้ตระหนักรู้ถึงความเป็นชาติไทยด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ และรู้สำนึกในการที่จะปกป้องสถาบัน ชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้อยู่ในจิตสำนึก รวมทั้งยังเพื่อเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี ให้เกิดขึ้นแก่หมู่คณะ โดยการจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อต้องการให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมได้นำเอาองค์ความรู้และแนวคิดที่ได้รับ ไปเผยแพร่และถ่ายทอดให้กับประชาชนในแต่ละพื้นที่ แต่ละหมู่บ้าน ชุมชนต่างๆ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างทั่วถึง และรู้ในการที่จะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของบูรพมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้


โดยการจัดกิจกรรมฝึกอบรมครั้งนี้ ได้มีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์ กับประเทศไทย” ซึ่งได้มีการนำเสนอเรื่องราวช่วงวิกฤตการณ์ครั้งสำคัญๆ ในช่วงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ที่ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับประเทศชาติในด้านต่างๆ มากมาย และด้วยพระปรีชาสามารถของบูรพมหากษัตริย์ไทย ที่ได้ช่วยทำให้ประเทศไทยรอดพ้นจากเหตุการณ์วิกฤตต่างๆ มาได้ เช่น เรื่องราวในช่วงเหตุการณ์วิกฤตที่ประเทศไทยเกือบต้องสูญเสียความเป็นเอกราชอีกครั้งให้แก่พม่าในศึกสงครามเก้าทัพ เมื่อครั้งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1, การนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเงินถุงแดง ”พระคลังข้างที่” ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ซึ่งได้มีผลต่อเนื่องมาถึงช่วงวิกฤตการณ์ ร.ศ. 112 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ได้นำเงินถุงแดงมาใช้แก้วิกฤตชาติ ช่วยให้ประเทศไทยรอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาติตะวันตก

รวมทั้งได้มีการนำเสนอเรื่องราวพระราชกรณียกิจต่างๆ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่ได้ก่อให้เกิดเป็นโครงการต่างๆ มากกว่า 4,000 โครงการ ซึ่งได้ช่วยเหลือบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับราษฎรประชาชนชาวไทยทั่วทุกพื้นที่ และต่อเนื่องถึงรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ที่ได้ทรงสืบสานพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอด ทรงอุทิศพระวรกาย ประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ อันเป็นคุณูปการยิ่งต่อพสกนิกรชาวไทย ทรงบำเพ็ญพระราชภารกิจในโครงการต่างๆ ตามรอยพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพียงเพื่อต้องการจะพัฒนาประเทศชาติ ให้มีความเจริญรุ่งเรือง ให้ประชาชนคนไทยได้มีความอยู่เย็นเป็นสุขถาวรสืบไป

 

ประพัทธ์พงศ์มูลรัตน์
รายงานจาก
จังหวัดอำนาจเจริญฯ

Related posts