ตราด/ เปิดค่ายภาษากัมพูชาให้ครู-นักเรียน กว่า 30 โรงเรียน เสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนไทย-กัมพูชา

ตราด/ เปิดค่ายภาษากัมพูชาให้ครู-นักเรียน กว่า 30 โรงเรียน เสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนไทย-กัมพูชา

 

วันที่ 11 กพ .62 ที่ห้องประชุมโรงแรมชาญชลรีสอร์ ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด นายพีระ การุญ นายอำเภอคลองใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมในโครงการ พัฒนาครูและนักเรียนด้านการสื่อสารภาษากัมพูชา โดยนายสุรชาติ มานิตย์ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 17 เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดโครงการ มีนายสําเนา บุญมาก ผอ.โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม และครู อาจารย์ นักเรียน จากโรงเรียนในสังกัดและการศึกษาเอกชน จำนวน 37 แห่งเข้ารับการอบรม โดยมีทีมวิทยากรสอนภาษาทั้งไทยและกัมพูชาใช้เวลาในการอบรมรวม 3 วัน

 


ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการพัฒนาคน ชุมชน ผู้นำชุมชน หมู่บ้านให้มีศักยภาพทางความรู้ มีคุณธรรม มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารให้กับนักเรียนและครู ด้านภาษากัมพูชาเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการสอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาลตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ตามกรอบหลักการวางแผนที่น้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม โดยมีเป้าหมายเพื่อการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพคน การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ จ.ตราด เป็นจังหวัดที่เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมีชายแดนติดกับกัมพูชา

จึงได้จัดอบรมครูและนักเรียนด้านการสื่อสารภาษากัมพูชาขึ้นการอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครู นักเรียน ได้รับความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางการศึกษากัน เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษากัมพูชาให้นักเรียนและครู เพื่อรองรับการเป็นโรงเรียนในโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนตราด โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลและโรงเรียนในโครงการไทยแลนด์ เอดิเกชั่น ฮับ เพื่อรองรับการเปิดเสรีทางการศึกษา รวมทั้งเพื่อเป็นการสานสัมพันธ์อันดีทางด้านวิชาการและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วย

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

Related posts