สาธารณสุขอำเภอรือเสาะ สร้างความเข้มแข็ง พชอ. เน้นบูรณาการทุกภาคส่วน แก้ปัญหาตามบริบทพื้นที่ (ชมคลิป)

สาธารณสุขอำเภอรือเสาะ สร้างความเข้มแข็ง พชอ. เน้นบูรณาการทุกภาคส่วน แก้ปัญหาตามบริบทพื้นที่

 

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ห้องประชุมสาธารณสุขอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส นายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ นายอำเภอรือเสาะ ประธาน พชอ.ประชุม คณะกรรมการการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอรือเสาะ (พชอ.)ครั้งที่1 ประจำปี2562 เพือพิจารณากำหนดประเด็นปัญหาและการขับเคลื่อนการพัฒนา โดยมีนายนิวัน นิโซะ สาธารณสุขอำเภอรือเสาะ เลขานุการ พชอ. พร้อมด้วยคณะกรรมการการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอรือเสาะ (พชอ.)และหน่วยงานราชการ องค์กรภาคประชาชนเข้าร่วมประชุมเพื่อ สร้างความเข้มแข็ง พชอ. เน้นบูรณาการทุกภาคส่วน แก้ปัญหาตามบริบทพื้นที่ ด้วยแนวคิด “อำเภอรือเสาะน่าอยู่ ประชาชนอาศัยสิ่งแวดล้อมที่สะอาด มั่นคง ปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดี พัฒนาบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม”

นายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ นายอำเภอรือเสาะ กล่าวว่า สำหรับในปีงบประมาณ 2562 กระทรวงสาธารณสุขได้เร่งสร้างความเข้มแข็งการดำเนินงาน พชอ. โดยสนับสนุนงบประมาณ และกำหนดนโยบายให้ พชอ.เป็นแกนหลักขับเคลื่อนกระบวนการทำงาน ยกระดับคุณภาพ จัดประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหาตามบริบทของพื้นที่ โดยมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน เน้นการให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ที่กระทบคุณภาพชีวิตตลอดจนสร้างเสริมให้บุคคล ครอบครัว และชุมชน มีสุขภาวะทางกาย จิต และสังคม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและเกิดความยั่งยืนสืบไป

ประพันธ์ ฤทธิวงศ์ /นราธิวาส

Related posts