ปทุมธานี ดร.ชุมพล พรประภา นายกสมาคมสภามหาวิทยาลัย เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษาของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2562 (ชมคลิป)

ปทุมธานี ดร.ชุมพล พรประภา นายกสมาคมสภามหาวิทยาลัย เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษาของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2562

 

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมมังคลอุบล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตำบลธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ดร.ชุมพล พรประภา นายกสมาคมสภามหาวิทยาลัยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษาของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2562 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์ รองอธิการบดี นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอธัญบุรี นายพัฒนา กันอำพล ประธาน กต.ตร.สถานีตำรวจภูธรสามโค และกต.ตร.จังหวัดปทุมธานี นายภัสพลภ์ ชัยสุริยาทวีกุล ประธานหอการค้าจังหวัดปทุมธานี พันตำรวจเอกประเวศ ต้นสมบูรณ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี

พันตำรวจเอกวิวัฒน์ อัศวะวิบูลย์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรธัญบุรี พันตำรวจเอกทูน เดชคุณมาก ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรคลองห้า เจ้าหน้าที่ตำรวจ คณะผู้บริหาร คณะครู-อาจารย์ เข้าร่วมประชุม และเมื่อเวลา 13.30 น. ดร.ชุมพล พรประภา นายกสมาคมสภามหาวิทยาลัยประธานในการประชุมได้เดินทางมาถึงสถานที่ประชุมจากนั้น รศ.ดร.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์ รองอธิการบดีและกล่าวรายละเอียด วาระการประชุม ให้กับท่านประธานได้ทราบจากนั้นท่านประธานได้เปิดประชุม ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษาของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง หรือค้างจากการประชุมครั้งก่อน


3.1 แนวนโยบายเรื่องการสวมหมวกนิรภัย และสืบเนื่องแนวนโยบายเรื่องการสวมหมวกนิรภัย การประชุมคณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษาของสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2562 เรื่องความปลอดภัยทางถนนภายใน มหาวิทยาลัยการปลูกฝังสร้างจิตสำนึกวัฒนธรรมความปลอดภัยและพฤติกรรมความเสี่ยงในการขับขี่คือเริ่มที่ตัวของผู้ใช้เส้นทางจราจรขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์หรือจักรยาน การจัดทำระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีว่าด้วยการจัดระเบียบจราจรภายในมหาวิทยาลัยเช่น รณรงค์การสร้างวินัยจราจรการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ซึ่งในการออกแบบ ออกระเบียบจำเป็นจะต้องให้ควบคลุม ทั้งหมดไม่ใช่นักศึกษาอย่างเดียวแต่รวมถึง บุคลากร ของมหาวิทยาลัยด้วยดังนั้นบทลงโทษก็ต้องเชื่อมโยงไปถึงกองพัฒนานักศึกษาว่าจะลง โทษของนักศึกษาโดยส่วนของบุคลากรมหาวิทยาลัยจะต้องเป็นผู้อำนวยการ ขณะนี้ได้ผ่านกองกฎหมายเพื่อนำไปสู่คณะกรรมการด้านกฎหมายพิจารณาแล้วจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบต่อไป นอกจากนี้ท่าน รศ.ดร.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์ รองอธิการบดีได้เชิญ นายพัฒนา กันอำพล ประธาน กต.ตร.สถานีตำรวจภูธรสามโคกและท่านเป็น กต.ตร.จังหวัดปทุมธานีด้วย ได้มอบหมวกนิรภัย จำนวน 100 ใบให้กับทางมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อให้แจกจ่ายให้กับนักศึกษาต่อไป โดยผู้รับมอบท่านดร.ชุมพล พรประภา นายกสมาคมสภามหาวิทยาลัยฯ


นอกจากนี้ยังมีนายภัสพลภ์ ชัยสุริยาทวีกุล ประธานหอการค้าจังหวัดปทุมธานี มอบเงินสนับสนุน ในการซื้อหมวกกันน็อค จำนวน 5,000 บาท ให้กับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต่อมาท่านประธาน พร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องได้ถ่ายรูปเพื่อเป็นเกียรติในพิธีมอบหมวกนิรภัยต่อไป 3.2 รายงานความคืบหน้าการแก้ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุประตู 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
3.3 รายงานความ ก้าวหน้าการจัดทําป้ายชื่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 3 ภาษา
3.4 การดำเนินงานกองทุนพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2561 ถึงมกราคม 2562 ในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเรื่องการพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือนักศึกษากรณีนักศึกษาออกระหว่างภาคการศึกษา ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ


5.1 รายงานผลการจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายครูแนะแนว ประจำปีงบประมาณ 2562
5.2 เรื่องการดำเนินงานด้านการประกันอุบัติเหตุนักศึกษา 5.3 เรื่องการดำเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆกำหนดการประชุมคณะกรรมการ ด้านการพัฒนานักศึกษาของสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2560 2 วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น.ณห้องประชุมมังคลาอุบล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีหลังจากการที่การประชุมคณะกรรมการด้านการพัฒนาศึกษาของสภามหาวิทยาลัยเสร็จสิ้น ประธานท่านดร.ชุมพล พรประภาประธานการประชุมได้ทำการปิด ประชุมในลำดับต่อไป


ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ รายงาน

Related posts