ฐานทัพเรือสัตหีบเปิดศูนย์เกษตรกรรมผสมผสานตามแนวพระราชดำริ

ฐานทัพเรือสัตหีบเปิดศูนย์เกษตรกรรมผสมผสานตามแนวพระราชดำริ

 

วันนี้ 4 ก.พ.62 พลเรือโท ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ มาเป็นประธานเปิดศูนย์เกษตรกรรมฐานทัพเรือสัตหีบ ณ ศูนย์เกษตรกรรมฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี พันเอกพิเศษหญิง กัลยกร นาควิจิตร ประธานชมรมภริยาฐานทัพเรือสัตหีบ ผู้บังคับบัญชา ข้าราขการ ทหาร เข้าร่วมในพิธีเปิด

นาวาตรี สำราญ คล้ายสุด ผู้บังคับเรือจำฐานทัพเรือสัตหีบ กล่าวว่า ตามที่ฐานทัพเรือสัตหีบ มอบหมายให้เรือนจำฐานทัพเรือสัตหีบ ดำเนินการจัดทำ ศูนย์เกษตรกรรม ฐานทัพเรือสัตหีบ เพื่อเป็นศูนย์กลาง การเรียนรู้ ทางการเกษตร ในรูปแบบ สวนเกษตรผสมผสาน ตามยุทธศาสตร์เศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์แห่งพระราชาที่ต้องการให้ กำลังพลและครอบครัวดำรงตนแบบพอเพียง สามารถพึ่งพาตนเอง ในการดำเนินชีวิตอันจะเป็นการพัฒนาความเป็นอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ซึ่งเรือนจำฐานทัพเรือสัตหีบได้ปรับปรุงพื้นที่รกร้างด้านทิศเหนือสวนทัศนาภิรมณ์ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ให้ออกแบบวางระบบตามศาสตร์พระราชา โคก นา หนอง น้ำ จัดตั้งเป็น ศูนย์เกษตรกรรมฐานทัพเรือสัตหีบ อันประกอบไปด้วย การปลูกผักปลอดสารพิษ แบบหมุนเวียน การทำสวนผลไม้ สลับแนวการ การปลูกต้นไม้ยืนต้น การเพาะเม็ด การเลี้ยงไก่ อารมณดีและการการปลูกไม้แปรรูป เพื่อนำสู่วิสาหกิจชุมชน โดยมีชมรมภริยา ฐท.สส.จัดอบรมให้ความรู้ในการแปนรูปผลิตภัณฑ์แก่แม่บ้านและผู้สนใจอย่างเต็มรูปแบบต่อไป


พลเรือโท ชุมศักดิ์ นาควิจิตร กล่าวว่า ศูนย์เกษตรกรรมฐานทัพเรือสัตหีบ ได้ดำเนินการมาจนกระทั้งเห็นความพร้อมในระดับหนึ่ง ซึ่งเป้นไปตามการเกษตรกรรมแบบผสมผสาน ของยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ศูยน์เกษตรกรรมฐานทัพเรือสัตหีบ แห่งนี้ จัดตั้งขึ้นให้กำลังพล ครอบครัว รวมถึงบุคคลภายนอก นักเรียน นักศึกษา ได้เข้ามาศึกษาดูงาน ในการทำเกาตรกรรมตามแนวพระราชดำริ อันจะนำมาซึ่งการพึ่งพาตนเองให้ดำรงอยู่อย่างมั่นคงและยั้งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังที่พระยามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระราชทานให้กับปวงชนชาวไทย

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323

Related posts