เชียงใหม่ // ธ.ก.ส. เชียงใหม่อบรมหลักสูตร”ยกระดับสหกรณ์ภาคการเกษตรที่มีศักยภาพให้เป็นหัวขบวนหรือ SMAEs “ (ชมคลิป)

เชียงใหม่ // ธ.ก.ส. เชียงใหม่อบรมหลักสูตร”ยกระดับสหกรณ์ภาคการเกษตรที่มีศักยภาพให้เป็นหัวขบวนหรือ SMAEs “

 

 

วันที่ 31 มกราคม 2562 นายประสงค์ สังวาลย์ทอง ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดอบรมหลักสูตร “การยกระดับสหกรณ์ภาคการเกษตรที่มีศักยภาพให้เป็นหัวขบวนหรือ SMAEs “ณ โรงแรมเมอร์เคียวเชียงใหม่ ให้กับสหกรณ์การเกษตรที่มีศักยภาพ และผู้จัดการสาขาในพื้นที่

นายประสงค์ สังวาลย์ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ตามที่ธนาคารเห็นชอบการดำเนิน โครงการยกระดับสหกรณ์ภาคการเกษตรที่มีศักยภาพให้เป็นหัวขบวนหรือ SMAEs ปีบัญชี 2561 ภายใต้ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน 5 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 1: เพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตรไทย โดยมุ่งเน้นสนับสนุนให้สหกรณ์การเกษตรและกลุ่มเกษตรกรเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนายกระดับเป็นหัวขบวนหรือ SMAEs

เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสมาชิก มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ การจัดการองค์กรและการบริหารงาน นำไปสู่ความเข้มแข็ง ตลอดจนเชื่อมโยงขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับนโยบายธนาคารที่มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของลูกค้า การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้มีความพึงพอใจสูงสุดต่อกิจกรรมสัมพันธ์ของธนาคารในการรักษาดูแลลูกค้าสถาบันให้มีศักยภาพ สามารถเพิ่มขยายธุรกิจในการสนับสนุนสินเชื่อนิติบุคคลด้านสถาบันและธุรกรรมต่างๆให้กับลูกค้าและธนาคารอย่างยั่งยืน

เพื่อให้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนงานบรรลุเป้าหมาย วัตถุประสงค์ในการสนับสนุนเงินทุนและพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรแบบครบวงจร(ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ) ขยายบทบาทการเป็นหัวขบวนตลอดห่วงโซ่มูลค่าสินค้าเกษตร( Premium) สินค้าเกษตรหลัก (MASS)

 

มองว่า ณ วันนี้การสร้างรายได้ของสหกรณ์เดิมๆก็คือสินเชื่อ ซึ่งถึงจุดอิ่มตัวแล้ว เราต้องการที่จะปรับเปลี่ยนสหกรณ์ให้มาดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการรวบรวมผลผลิต นำมาแปรรูป โดยใช้การตลาดนำโดยจะให้สหกรณ์เป็นหัวขบวนหลักที่จะมีโบกี้หลายๆโบกี้เข้ามาต่อพ่วงเพื่อนำเอาผลผลิตออกไปสู่ตลาดที่ชัดเจนได้

ซึ่ง ธ.ก.ส. จะสนับสนุนให้สินเชื่อสหกรณ์ทำในลักษณะนี้ในรูปของหัวขบวนในอัตราดอกเบี้ยที่ถูก เช่น โครงการสินเชื่อยกระดับปรับเปลี่ยนการผลิตเพื่อพัฒนาอาชีพผู้มีรายได้น้อย (XYZ) อัตราดอกเบี้ยเพียง 3.01%ต่อปี แต่รัฐบาลสนับสนุนให้กับสหกรณ์ 3% แต่สหกรณ์จะจ่ายดอกเบี้ยต่อปีเพียงร้อยละ 0.01 ต่อปี รวมทั้งแก้ไขปัญหาและยกระดับสหกรณ์ภาคการเกษตรให้มีการบริหารจัดการที่ดี

และส่งเสริมยกระดับให้สหกรณ์เป็นหัวขบวนหรือ SMAEs ธนาคารได้มอบหมายให้ สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานจังหวัด ดำเนินการโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว โดยคัดเลือกสหกรณ์การเกษตรที่มีศักยภาพ จำนวน 13 สหกรณ์ และผู้จัดการสาขาในพื้นที่ เข้าร่วมประชุมสัมมนาในครั้งนี้ ได้รับแนวทางที่จะดำเนินการตามยุทธศาสตร์ต่อไป

 

 

นภาพร ขัติยะ/เชียงใหม่

Related posts