นราธิวาส อบต.9ตำบลอำเภอรือเสาะ จับมือทุกภาคส่วนร่วมบริหารจัดการขยะ จัดกิจกรรม Kick off รณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” (ชมคลิป)

นราธิวาส อบต.9ตำบลอำเภอรือเสาะ จับมือทุกภาคส่วนร่วมบริหารจัดการขยะ จัดกิจกรรม Kick off รณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง”

 

วันที่ 9 มกราคม 2562 ที่โรงเรียนรือเสาะชนูปภัมถ์ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส นายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ นายอำเภอรือเสาะ พร้อมด้วยนายซัมซูดีน กอแล ท้องถิ่นอำเภอรือเสาะ นายวิเฃษฐ์ ไทยทองนุ่ม นายกเทศมนตรีรือเสาะ ร่วมเปิดกิจกรรม Kick off รณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง”เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง โดยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอรือเสาะ 9 ตำบลกลุ่มพลังมวลชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมชมการสาธิตการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง และร่วมเดินรณรงค์ผ่านชุมชนและในตลาดเทศบาลตำบลรือเสาะเป็นระยะทางประมาณกว่า 2 กิโลเมตร


สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดระยะเวลา ตั้งแต 9 มกราคม 2562 ถึง 9 มีนาคม 2562 เพื่อขับเคลื่อนการจัดขยะมูลฝอย ประจำปี2562 โดยจัดการรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อเป็นการสร้างแรงกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ

ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ชุมชน และประชาชนทุกครัวเรือน ร่วมดำเนินการตามแผนฯ โดยได้กำหนดกิจกรรม Kick off พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 ทางองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 9 ตำบล ของอำเภอรือเสาะได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมตามแนวทางนโยบายฯ ของการรณรงค์“แยกก่อนทิ้ง”

โดยเน้นหลักการ 3 ช ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ และเกิดการมีส่วนร่วม ในการจัดการขยะในครัวเรือน ด้วยการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ให้หมู่บ้าน/ชุมชน มีการจัดการขยะอินทรีย์ การจัดการขยะที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ สามารถคัดแยกขยะอันตราย และคัดแยกขยะตามประเภทได้ถูกต้อง โดยได้จัดทำสัญลักษณ์และถังขยะแยกประเภทในพื้นที่ตามแนวทางที่กำหนด

ประพันธ์ ฤทธิวงศ์/ นราธิวาส

Related posts