รัฐมนตรี พม. ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวเจ้าภาพโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2561

รัฐมนตรี พม. ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวเจ้าภาพโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2561

 

รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน มุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ มีวินัย มีความสามารถในการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในระดับนานาชาติ จึงให้ความสำคัญกับโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ (Ship for Southeast Asian and Japanese Youth Program) ซึ่งเป็นโครงการ ตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างรัฐบาลญี่ปุ่น กับรัฐบาลประเทศในเอเชียอาคเนย์ คือ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย มาเลเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ราชอาณาจักรไทย บรูไนดารุสซาลาม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมโครงการเมื่อเข้าเป็นสมาชิกอาเซียน โดยในปี 2561 เรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์จะแวะเยือนประเทศไทยในระหว่างวันที่ 24 – 27 พฤศจิกายน 2561 และได้จัดให้คณะผู้แทนเยาวชนจากประเทศต่างๆเข้าพักกับครอบครัวเจ้าภาพในระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2561 อีกด้วย

ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมด้วยดร.สมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวเจ้าภาพ คณะเยาวชนโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2561 ในพื้นที่เขตจตุจักรและเขตหลักสี่ จำนวน 3 ครอบครัว ได้แก่ บ้านคุณธรณ์ธันย์ เพาะบุญ เขตจตุจักร , บ้านคุณมัทนี หงส์ธนนันท์ เขตหลักสี่ และบ้านคุณสายหยุด เกิดช่วย เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

โดยพลเอก อนันตพร กล่าวว่า “ในนามของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ต้องขอขอบคุณครอบครัวเจ้าภาพทุกครอบครัวที่ได้ร่วมกันต้อนรับคณะเยาวชนโครงการเรือเยาวชนอาคเนย์ ถือว่าท่านได้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนประเทศในการส่งเสริมมิตรภาพ และความเข้าใจอันดีระหว่างเยาวชนญี่ปุ่นและเยาวชนอาเซียน การจัดให้เยาวชนพักกับครอบครัวเจ้าภาพ เป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจากประเทศญี่ปุ่น และอาเซียน จะได้เรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นไทย นอกจากนี้สมาชิกในครอบครัวเจ้าภาพจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันกับเพื่อนพ้องน้องพี่ที่มาจากต่างประเทศ เกิดมิตรภาพที่ดีต่อกัน”

ดร.สมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กล่าวเพิ่มเติมว่า “ตลอดระยะเวลาที่ประเทศไทยร่วมดำเนินงานโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์กับประเทศญี่ปุ่น ปีนี้เป็นปีที่ 45 ที่เรือนิปปอน มารู แวะจอดที่ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 24 – 27 พฤศจิกายน 2561 มีเยาวชนจากประเทศญี่ปุ่นและประเทศอาเซียนที่มากับโครงการเรือฯ รวมทั้งสิ้น 330 คน ในระหว่างเข้าร่วมโครงการจะมีกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งกิจกรรมบนเรือและกิจกรรมในประเทศที่เรือแวะเยือน อีกหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญ คือการไปพักกับครอบครัว 3 วัน 2 คืน คืน ระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2561 โดยในปีนี้มีครอบครัวไทยที่รับอาสาเป็นครอบครัวเจ้าภาพจำนวน 144 ครอบครัว ซึ่งต้องขอขอบคุณครอบครัวเจ้าภาพทุกครอบครัวเป็นอย่างสูง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความกรุณาจากท่านอีกในปีต่อๆไปที่เรือนิปปอนมารูแวะเยือนประเทศไทย”

 

กลุ่มประชาสัมพันธ์ ดย. ภาพ ข่าว /
เจนกิจ นัดไธสง รายงาน

Related posts