งาน “รวมสุดยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวและเกษตรแปรรูป”

งาน “รวมสุดยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวและเกษตรแปรรูป”( โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิต และพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับผลิตภัณฑ์ข้าวและเกษตรอินทรีย์สู่สากล ประจำปีงบประมาณ 2561 )โดย กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2จังหวัดอุบลราชธานี ศรีษะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญวันที่ 20 กันยายน 2561 ณ ห้องทับทิม สยาม 4 ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

 


กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 โดย จังหวัดอุบลราชธานี ศรีษะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ แถลงข่าวการจัดงาน ““งานรวมสุดยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวและเกษตรแปรรูป แห่งราชธานีเจริญศรีโสธร (กลุ่มโขง ชี มูล)” กิจกรรม โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิต และพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ข้าวและเกษตรอินทรีย์สู่สากล ประจำปีงบประมาณ 2561 คัดของดีของเด่น ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมข้าว แปรรูปเกษตรและอื่นๆ จาก 4 จังหวัด ส่งตรงถึงผู้บริโภค


วันนี้ (วันที่ 20 กันยายน 2561) ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (นายสฤษดิ์ วิฑูรย์) ประธานในพิธีแถลงข่าวเตรียมพร้อมการจัดงาน “งานรวมสุดยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวและเกษตรแปรรูป แห่งราชธานีเจริญศรีโสธร (กลุ่มโขง ชี มูล)” พร้อมด้วย อุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี (นายรังสรร บุญสะอาด) / อุตสาหกรรมจังหวัดศรีษะเกษ (นายธีรเดช วิทิตธรรมคุณ) / อุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร (นางศิริพรรณ อันชื่น) / อุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ (นายภูปาณัมส์ ผดุงอรรถ) และผู้แทนจากกลุ่มผู้ผลิตสินค้า ร่วมกันแถลงข่าวครั้งนี้ ณ ห้องทับทิม สยาม 4 ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โดยมีสื่อมวลชน สนใจร่วมกิจกรรมการแถลงข่าวครั้งนี้โดยพร้อมเพรียง


“งานรวมสุดยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวและเกษตรแปรรูป แห่งราชธานีเจริญศรีโสธร (กลุ่มโขง ชี มูล)” ได้กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 26-30 กันยายน 2561 รวม 5 วัน ณ เวสต์เกต ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวเกษตรอินทรีย์และเกษตรแปรรูปและเพิ่มช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศเพิ่มรายได้ผลิตภัณฑ์สินค้าให้กับผู้ประกอบการให้เข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น

ในการจัดงานครั้งนี้มีผู้จำหน่ายสินค้าจากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 จังหวัดอุบลราชธานี ศรีษะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ นำสินค้าซึ่งเป็นผลผลิตจากเกษตรกรเป็นผลิตภัณฑ์จากข้าวเกษตรอินทรีย์และเกษตรแปรรูป มาจำหน่าย จำนวนกว่า 100 ร้านค้า และมีสินค้าหลากหลายมากกว่า 200 รายการ ประกอบด้วยสินค้า เช่น นวัตกรรมข้าว แปรรูปเกษตรและอื่นๆ ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2 ฯลฯ

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการเจรจาจับคู่ธุรกิจ/การจัดแสดงนิทรรศการวิชาการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวและแปรรูปเกษตร / การแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับสินค้านวัตกรรมข้าว แปรรูปเกษตร/ สินค้านาทีทองทุกวัน/และการสาธิตการทำอาหารจากผลิตภัณฑ์สินค้านวัตกรรมข้าว แปรรูปเกษตร
การจัดงาน ในครั้งนี้ นอกจากจะช่วยให้เกิดการพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์จากข้าวเกษตรอินทรีย์และเกษตรแปรรูป เพื่อรองรับการส่งออกแล้ว ผู้บริโภคยังสามารถเลือกซื้อสินค้าคุณภาพดี ราคายุติธรรมได้ตามความต้องการ ส่วนผู้ผลิต ผู้จำหน่ายสินค้า ก็ได้เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์สินค้า ได้เพิ่มช่องทางในการขาย ได้สำรวจตลาดและคู่แข่ง เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงสินค้าให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ที่มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการนำนวัตกรรมมาใช้ในการผลิต ระบบการตลาดและโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ เพื่อให้สินค้าเกษตรได้มาตรฐานสากล เชื่อมโยงตลาด รองรับการค้าเสรีนั่นเอง

Related posts