มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดโครงการสอนเสริมภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษามาลายู เน้นเพิ่มศักยภาพการใช้ภาษาต่างประเทศ ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในสามจังหวัด ชายแดนภาคใต้

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดโครงการสอนเสริมภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษามาลายู เน้นเพิ่มศักยภาพการใช้ภาษาต่างประเทศ ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในสามจังหวัด ชายแดนภาคใต้

ณ ห้องประชุม วชิรอำไพ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการสอนเสริมภาษาต่างประเทศ แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย และภาษาที่สองของนักเรียนในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ และให้นักเรียนในพื้นที่มีทักษะในด้านการสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษามาลายู ได้ดีมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการให้นักเรียนในพื้นที่เกิดเจตคติที่ดีต่อภาษา และมีความมั่นใจในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารอีกด้วย โดยมีนักเรียนที่สนใจจากจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เข้าร่วมโครงการ จำนวนกว่า 400 คน


ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วอันเนื่องมาจากบทบาทของเทคโนโลยีและการสื่อสารที่รวดเร็วและทันยุคสมัย และเพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รัฐบาลจึงได้มีการปรับเปลี่ยนนโยบายด้านการจัดการการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายชาติ โดยมุ่งเน้นการสร้างทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ โดยคลอบคลุมทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะด้านศีลธรรม จรรญาบรรณ และทักษะภาษาต่างประเทศ ดังนั้นการพัฒนาเยาวชนให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กับการพัฒนาทักษะชีวิต.

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

Related posts