กระทรวงวิทย์ฯ เชิญชมงานเทคโนโลยีและนวัตกรรม THAI TECH EXPO 2018 ยกขบวนเทคโนโลยีล้ำสมัย มุ่งพัฒนาไทยอย่างยั่งยืน

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชวนคนไทยชมงาน THAI TECH EXPO 2018 ที่นำเสนอผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจาก 15 หน่วยงานภายใต้สังกัด และหน่วยงานเครือข่าย โดยคัดเลือกผลงานด้านวิทยาศาสตร์รวมถึงบริการต่างๆ ที่โดดเด่นและสอดรับกับการพัฒนาประเทศเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 นำจัดแสดงให้ได้ชมกันตลอด 5 วันเต็ม ตั้งแต่วันที่ 4-8 กรกฎาคม นี้ ณ ฮอลล์ 101-102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

 

ดร.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานในพิธีเปิดงาน THAI TECH EXPO 2018 กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้างปัญญาให้แก่สังคม โดยมีเป้าหมายเพื่อมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนองต่อนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน ซึ่งรวมไปถึงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ตามนโยบาย Thailand 4.0 การจัดงาน THAI TECH EXPO 2018 จึงเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญที่จะสะท้อนบทบาทของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการนำพาประเทศไปสู่เป้าหมายดังกล่าว อีกทั้งเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของคนไทย ซึ่งล้วนแต่เป็นผลงานที่มีคุณค่า และมีประโยชน์ต่อสังคมไทยอย่างมากมายมหาศาล

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนไทยในสังคมไทยให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะในภาวะปัจจุบันที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) จึงมีการคิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ ให้พร้อมตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ เทคโนโลยียังช่วยสนับสนุนเกษตรยุคใหม่ และมีบทบาทในการขับเคลื่อนธุรกิจนวัตกรรม โดยมีการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการให้ดี มีมาตรฐาน มีคุณสมบัติที่โดดเด่น แตกต่างจากคู่แข่ง และสามารถแข่งขันได้ทั้งตลาดในและต่างประเทศ ช่วยปรับปรุงกระบวนการผลิต ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งในแง่ของการพัฒนา คุณภาพวัตถุดิบ การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การพัฒนาระบบมาตรฐาน การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต และออกแบบเครื่องจักร

“งาน THAI TECH EXPO 2018 เกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เป็นเวทีกลางให้ผู้ประกอบการทั้งบริษัทใหญ่ และ SME สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่ายขึ้นภายในงานเดียว รวมทั้งนักลงทุนที่สนใจร่วมลงทุนกับนักวิจัย สร้างธุรกิจเทคโนโลยี หรือลงทุนร่วมกับ Startup สามารถเจรจาร่วมกันได้ในงานนี้ ในขณะเดียวกัน นักวิจัยสามารถเข้าถึงตลาด ได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายร่วมกับผู้ใช้เทคโนยี ซึ่งจะทำให้นักวิจัยสามารถสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและพัฒนา ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ จะช่วยกระตุ้นและส่งเสริมให้บุคลากรไทย เกิดแรงบันดาลใจในการคิดค้น สร้างสรรค์ และพัฒนาผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม อันจะเป็นประโยขน์ต่อการพัฒนาประเทศ ตลอดจนเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อนำพาประเทศไปสู่อนาคตที่สดใส สมดังแนวคิดการจัดงานปีนี้ที่ว่า “เทคโนโลยีพร้อมใช้ พัฒนาไทยยั่งยืน” รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวเสริม

ทั้งนี้ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยังเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี 2561 รับโล่พร้อมเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 600,000 บาท รางวัลชนะเลิศได้แก่ เครื่องปั่นคว้านคัดแยกเมล็ดพันธุ์แตงโม และรางวัลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยมประจำปี 2561 ใน 3 สาขา รางวัลชนะเลิศจากสาขาการเกษตรและเกษตรแปรรูป ได้แก่ เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง รางวัลชนะเลิศจากสาขาการผลิตในเชิงอุตสหกรรม ได้แก่ แขนกล IoT รางวัลชนะเลิศจากสาขาพลังงานสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้แก่ เตาเผากลิ่นระบบหมุนเวียนความร้อนกลับมาใช้ใหม่

ผลงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่นำมาจัดแสดงภายในงาน THAI TECH EXPO 2018 มีมากกว่า 470 ผลงาน ครอบคลุมพื้นที่ 10,000 ตารางเมตร โดยแบ่งพื้นที่จัดแสดงเป็นโซนต่างๆ จำนวน 10 โซนหลัก ได้แก่ โซนนิทรรศการเทิดพระเกียรติ “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” โซนเทคโนโลยีเพื่อเกษตรยุคใหม่ โซนเทคโนโลยีเพื่อุตสาหกรรมและ SME โซนเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต โซน STI for OTOP Upgrade โซนตลาดนัดวิถีวิทย์ โซน Thailand Tech Show 2018 โซนเทคโนโลยีเครื่องจักรและสิ่งประดิษฐ์ผลงานคนไทย โซน Smart Market ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีและนวัตกรรม โซน MOST Application มุมสื่อสารความรู้ผ่านอุปกรณ์ไอที และกิจกรรรม Business Matching / Pitching รวมทั้งกิจกรรมสัมมนาและการเสวนาพิเศษ

นวัตกรรมที่เป็นไฮไลท์สำคัญของงาน อาทิ นวัตกรรม FOMM Car รถยนต์ไฟฟ้าขนาดกะทัดรัด ซึ่งเป็นผลงานจากฝีมือคนไทยที่ต้องการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้า เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมอนาคตและยั่งยืน ติดตั้งด้วยแบตเตอรี่ Li-ion ที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ รองรับด้วยระบบ Battery Cloud สามารถตรวจสอบข้อมูลการทำงานของแบตเตอรี่ด้วยโทรศัพท์มือถือ ทนต่อความเสียหายแม้อยู่ในสภาวะน้ำท่วมขัง เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจะสามารถเคลื่อนที่บนน้ำด้วยวงล้อที่ออกแบบขึ้นมาโดยเฉพาะ รองรับโครงข่าย Battery Cloud อีกส่วนที่น่าสนใจคือ นวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุ มีการจำลองแบบบ้าน เพื่อนำเสนอนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับสังคมผู้สูงอายุ จัดแสดงเป็นห้องต่างๆ มีอุปกรณ์ดูและผู้สูงอายุ อาทิ เฟอร์นิเจอร์สำหรับผู้สูงอายุ เตียงสำหรับผู้สูงอายุ เครื่องครัวสำหรับผู้สูงอายุ และนวัตกรรมสมุนไพร เป็นต้น

สำหรับผู้ที่สนใจ เข้าชมงาน THAI TECH EXPO 2018 ได้ตั้งแต่วันที่ 4-8 กรกฎาคม 2561 ระหว่างเวลา 10.00-19.00 น. ณ ฮอลล์ 101-102 ไบเทคบางนา เพิ่มเติม www.thaitechexpo.net หรือสายด่วน 1313

Related posts