ผบ.นย.จัดกิจกรรมพหุวัฒนธรรมพุทธ-มุสลิมรวมใจทาสีมัสยิด

ผบ.นย.จัดกิจกรรมพหุวัฒนธรรมพุทธ-มุสลิมรวมใจทาสีมัสยิด


น.อ.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.ผบ.ฉก.นย.ทร.เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพหุวัตนธรรม ไทยพุทธ ไทยมุสลิม รวมใจร่วมทาสีมัสยิด และพบปะพูดคุยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และพี่น้องประชาชนไทยพุทธ และไทยมุสลิม ณ มัสยิดบาโงจิงา บ้านดินเสมอ ต.ตะโละไกรทอง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี ซึ่งการจัดโครงการพหุวัฒนธรรมฯ ในครั้งนี้ เป็นการแสดงออกถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่

ที่สามารถอยู่ร่วมกันได้ โดยไม่แบ่งแยกชนชั้น ไม่แบ่งแยกศาสนา สามารถอยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความสามัคคี ไว้ใจซึ่งกันและกัน และร่วมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของท้องถิ่น ถึงแม้จะต่างศาสนา ต่างชาติพันธ์ แต่สามารถอยู่ร่วมกันได้บนสังคมพหุวัฒนธรรมอันจะนำไปสู่ความสันติสุขอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป โดยมี น.อ.บุญเกิด มูลละกัน ผบ.ฉก.ทพ.นย.ทร.พร้อมด้วย ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น พี่น้องประชาชนไทยพุทธ ไทยมุสลิม ร่วมให้การต้อนรับ

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

Related posts