รัฐบาล โดย ศูนย์คุณธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จับมือหน่วยงานทุกภาคส่วน จัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ เร่งปลูกฝังคุณธรรม 4.0 พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา สร้างคนดีสู่สังคม :

รัฐบาล โดย ศูนย์คุณธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จับมือหน่วยงานทุกภาคส่วน จัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ เร่งปลูกฝังคุณธรรม 4.0 พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา สร้างคนดีสู่สังคม :

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับหน่วยงานและองค์กรภาคีภาคส่วนต่างๆ จัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ ภายใต้แนวคิด “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา สร้างคนดีสู่สังคม” ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นเวทีกลางของเครือข่ายคุณธรรมทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม การสร้างความเข้าใจและสนับสนุนการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) พร้อมตอกย้ำแนวคิดนี้กับสังคมไทย ให้เกิดเป็นกระแส สร้างความตระหนักและตื่นตัว ในการขับเคลื่อนคุณธรรม อย่างกว้างขวาง มุ่งเน้นการเสริมสร้างจิตสำนึกคุณธรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้หน่วยงาน องค์กร ชุมชน และประชาชนนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน อีกทั้งยังเป็นการประกาศเจตนารมณ์ของภาคีเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ผ่านมา เพื่อขยายผลสู่การปฏิบัติในระดับภูมิภาค และหาแนวทางร่วมในการขับเคลื่อนคุณธรรมในอนาคต


สำหรับกิจกรรมภายในงานแบ่งออกเป็น ๕ ส่วน ด้วยกัน ส่วนแรกเกี่ยวกับการเสวนาการขับเคลื่อนเชิงนโยบายด้านคุณธรรม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และปาฐกถาพิเศษ เพื่อร่วมกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนคุณธรรมของสังคมไทย และฉันทามติ เป็นประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันของหน่วยงาน องค์กรภาคส่วนต่างๆ พร้อมทั้งข้อเสนอทางนโยบายในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในระยะต่อไป ในรูปแบบ
“สมัชชาคุณธรรม” โดยเรียนเชิญนายกรัฐมนตรีหรือผู้แทนรัฐบาลเข้าร่วม เป็นต้น
ส่วนที่สอง การจัดการความรู้และเวทีทางวิชาการ อาทิ การส่งเสริมและรับรองมาตรฐานองค์กรคุณธรรม การนำเสนอกระบวนการ หรือเครื่องมือการส่งเสริมคุณธรรมในบริบทต่างๆ การนำเสนอบทเรียนความสำเร็จชุมชน องค์กรคุณธรรม เป็นต้น


ส่วนที่ ๓ เป็นการจัดแสดงนิทรรศการ นำเสนอผลงานองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรม และกรณีต้นแบบ ชุมชนคุณธรรม องค์กรคุณธรรม อำเภอคุณธรรม และจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม ของภาคีเครือข่ายคุณธรรมภาคส่วนต่างๆ ในรูปแบบ “ตลาดนัดคุณธรรม” แบ่งออกเป็น ๗ โซนด้วยกัน คือ โซนที่๑ ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน, โซนที่๒ ยุทธศาสตร์ชาติ ทิศทาง นโยบายด้านการส่งเสริมคุณธรรม
โซนที่๓ การขับเคลื่อนคุณธรรม พอพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ขององค์กรเครือข่าย, โซนที่๔ การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม, โซนที่๕ องค์ความรู้การส่งเสริมคุณธรรม, โซนที่๖ คุณธรรมสร้างสรรค์สังคมไทย, โซนที่๗ ลานกิจกรรมสาระบันเทิง /เวทีการแสดงศิลปวัฒนธรรม


ส่วนที่ ๔ การยกย่อง เชิดชูบุคคล องค์กร ที่เป็นแบบอย่างในด้านคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสาและส่วนที่ ๕ กิจกรรมสาระบันเทิง ที่สอดแทรกด้านคุณธรรม อาทิ การพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ กับศิลปิน ดารา ผู้มีชื่อเสียงทางสังคม อาทิ คุณตั๊ก-มยุรา เศวตศิลา, คุณแพนเค้ก-เขมนิจ จามิกรณ์, หมอเจี๊ยบ-ลลนา ก้องธรนินทร์ บุคคลที่เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม ๔ ประการ การแสดงศิลปวัฒนธรรม ที่สื่อถึงวิถีวัฒนธรรมอันดีงาม เป็นรากฐานคุณธรรมของสังคมไทย
ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมชมงานพร้อมแลกเปลี่ยนความรู้ มุมมอง ทัศนคติต่างๆ เพื่อช่วยกันปฏิรูปประเทศไทยด้วยมือเราได้ ในระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๗.๐๐ น. งานนี้เข้าชมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยการลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ www.moralcenter.or.th หรือติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ เฟซบุ๊ก : ศูนย์คุณธรรม moral center Thailand

Related posts