ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดอบรม“เทคนิคการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ”

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดอบรม“เทคนิคการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ”

ภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ จัดหลักสูตรอบรม “เทคนิคการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ”ระหว่างวันที่ 26–27 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่โดยมีรองศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีสกล แก้วศิริ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดอบรม ผศ.ดร.ศศิพินต์ สุขบุญพันธ์ หัวหน้าภาควิชาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวรายงาน

รองศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีสกล แก้วศิริ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวว่า การพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติที่ดีต่อเด็กที่มีความต้องการพิเศษและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับวิชาชีพของตนเองเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็น ซึ่งในปัจจุบันจะพบว่ามีเด็กที่มีความต้องการพิเศษเข้าไปศึกษาตามโรงเรียนปกติ เนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2545 มาตรา 10

กำหนดให้มีการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษทุกประเภทตามลักษณะและความต้องการจำเป็นของเด็ก ดังนั้นบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาควรมีคุณลักษณะที่พร้อมจะทำงานกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษทุกประเภทจึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาควรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในระดับหนึ่งที่สามารถจะนำไปพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษและทำงานร่วมกับโรงเรียน หน่วยงาน องค์กรและชุมชนที่มีเด็กที่มีความต้องการพิเศษอยู่ในพื้นที่นั้นๆ

ผศ.ดร.ศศิพินต์ สุขบุญพันธ์ หัวหน้าภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์มมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวว่า ภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ จัดหลักสูตรอบรม “เทคนิคการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ” ขึ้นเพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้ เพื่อให้ครูมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพในการทำงานกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

เพื่อให้ครูสามารถนำความรู้ด้านการศึกษาพิเศษไปใช้ในการพัฒนางานในหน้าที่ความรับผิดชอบและเพื่อให้ครูได้รับองค์ความรู้ใหม่และทักษะในการปฏิบัติด้านการศึกษาพิเศษตามหลักการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยครูที่สอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ครูที่มีความสนใจในการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ จำนวนทั้งสิ้น 30 คน

นภาพร ขัติยะ/เชียงใหม่

Related posts