สมาคมคุ้มครองสิทธิ์ผู้บริโภคภาคตะวันออกจัดบรรยายขับเคลื่อนงานของการพัฒนาองค์กรผู้บริโภคคุณภาพภาคตะวันออกระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา (ชมคลิปคลิกๆ )

***สมาคมคุ้มครองสิทธิ์ผู้บริโภคภาคตะวันออกจัดบรรยายขับเคลื่อนงานของการพัฒนาองค์กรผู้บริโภคคุณภาพภาคตะวันออกระดับจังหวัดฉะเชิงเทราแก่สื่อมวลชนท้องถิ่นในภาคตะวันออก เพื่อพัฒนาองค์กรผู้บริโภคและเครือข่ายพัฒนาระบบการแก้ไขปัญหาปัจจัยเสี่ยงของสุขภาพด้านโฆษณา

***** เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 ที่ห้องประชุม ครัวอิ่มสุข อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา นายวิศิษฏ์ ยี่สุ่นทอง ที่ปรึกษาสมาคมคุ้มครองสิทธิ์ผู้บริโภคภาคตะวันออก เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนงานของการพัฒนาองค์กรผู้บริโภคคุณภาพภาคตะวันออกระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา และนางสาวสุภาวดี วิเวก นายกสมาคมคุ้มครองสิทธิ์ผู้บริโภคภาคตะวันออก เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ โดยมีสื่อมวลชนท้องถิ่นในภาคตะวันออกอีกกว่า 40 คนเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย
ซึ่งก่อนจะมีการบรรยายขึ้น นายวิศิษฏ์ ยี่สุ่นทอง ที่ปรึกษาสมาคมคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคภาคตะวันออก ได้ทำการส่งมอบเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ให้กับ นายกิตชัย กิตติคุณ ประธานชมรมเหยื่อเมาไม่ขับจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อไว้ใช้ประชาสัมพันธ์เรื่องสิทธิ์ผู้พิการ และประชาชนทั่วไป เพื่อไม่ให้ถูกละเมิดสิทธิ์และจากประสบการณ์การทำงานรับเรื่องร้องทุกข์ในงานคุ้มครองผู้บริโภคของพื้นที่ 8 จังหวัดในภูมิภาคตะวันออก ได้แก่ ตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา สระแก้วปราจีนบุรี เกิดการต่อยอด และขยายผลการทำงานด้านคุ้มครองผู้บริโภคพื้นที่ภาคตะวันออก อาทิเช่น พัฒนาการรับเรื่องร้องทุกข์ของผู้บริโภคที่หลากหลายประเด็น การทำงานคู่กับการทำงานด้านสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นประเด็น สินค้าบริการ และบริการสาธารณะเป็นต้น

โดยผ่านหลากหลายช่องทางต่างๆเช่นการเดินทางเข้ามาร้องเรียนด้วยตัวเอง ณ.ที่ทำการของศูนย์คุ้มครองสิทธิ์ผู้บริโภค ที่ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในตัวเมืองและนอกตัวเมืองของจังหวัด และผ่านทางโทรศัพท์ที่อาสาสมัครที่เป็นแกนนำของกลุ่ม/เครือข่ายผู้บริโภคในจังหวัดที่ผัดเปลี่ยนกันมาประจำศูนย์ฯการร้องเรียนหลังจากประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจ เรื่องการคุ้มครองสิทธิจากการทำงานรณรงค์ของศูนย์ฯ เช่นการเปิดบูธ ในตลาดนัด การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน ทางเคเบิ้ลทีวี ทางสถานีวิทยุชุมชน และสถานรีวิทยุคลื่นหลัก กิจกรรมสาธารณะเช่นนี้จะได้รับเรื่องกับผู้มีปัญหาการถูกระเมิดโดยตรง และผู้ร้องเรียนที่เป็นชนชั้นกลางทั่วไป รวมทั้งการรับเรื่องร้องเรียนผ่านภาคีเครือข่าย แกนนำและอาสาสมัครในพื้นที่ที่เป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมในพื้นที่ การจัดรายการวิทยุ ผ่านการประชุมประจำเดือน และการใช้สัมพันธ์ของบุคคลในการพูดคุยถ่ายทอดเป็นต้น ดังนั้นสื่อมวลชนจึงถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการนำขอข้อมูลข่าวสารออกไปเผยแพร่สู่สาธารณะชนทั่วไปให้ได้รับความรู้ความเข้าใจในสิทธิที่พึงจะได้รับ โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดเวทีในครั้งนี้เพื่อ 1.สนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพให้กับองค์กรผู้บริโภคที่จะพัฒนาให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ 2. เพื่อพัฒนาองค์กรผู้บริโภคและเครือข่ายพัฒนาระบบการแก้ไขปัญหาปัจจัยเสี่ยงของสุขภาพด้านโฆษณา ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ 3. เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือขับเคลื่อนร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายในการพัฒนารูปแบบกลไกการเฝ้าระวังและคุ้มครองสิทธิ์ผู้บริโภคที่เน้นการมีส่วนร่วมเป็นสำคัญ

 

ศักรินทร์ กิยาหัต
จว.ฉะเชิงเทรา

Related posts