มกอช. แก้ปัญหาผู้ตรวจประเมินขาดแคลน จับมือ 8 มหาวิทยาลัยดัง MOUสร้างผู้ตรวจประเมินมาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย์ ในระดับมหาวิทยาลัย

มกอช. แก้ปัญหาผู้ตรวจประเมินขาดแคลน จับมือ 8 มหาวิทยาลัยดัง MOUสร้างผู้ตรวจประเมินมาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย์ ในระดับมหาวิทยาลัย

 

นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า มกอช. ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยดัง 8 แห่ง ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสำหรับผู้ตรวจประเมิน ที่ปรึกษาเกษตรกรตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agriculture Practices : GAP) และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (Organics) ด้านพืช ประมง และปศุสัตว์ เพื่อสร้างบุคลากรด้านการตรวจประเมินและรับรองตามมาตรฐานสินค้าเกษตรให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศไทย รองรับการถ่ายโอนภารกิจด้านการตรวจรับรองของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการพัฒนาหลักสูตรผู้ตรวจประเมิน ตามมาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย์ ในระดับมหาวิทยาลัย” เป็นความร่วมมือระหว่าง มกอช. และ มหาวิทยาลัย 8 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โดยมีเป้าประสงค์ที่เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร ระบบการตรวจสอบรับรอง และพัฒนาหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ตรวจประเมินตามมาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย์ ให้แก่ นิสิต นักศึกษา ของมหาวิทยาลัย
เลขาธิการ มกอช. กล่าวว่า “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตสินค้าตามมาตรฐาน รวมถึงการส่งเสริมในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ ซึ่งตั้งเป้าให้เกษตรกรได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP มากกว่า 30,000 แปลง เพื่อสร้างความปลอดภัยอาหารให้กับผู้บริโภค เมื่อพื้นที่ตรวจรับรองมีจำนวนมากขึ้นจึงเป็นความจำเป็นที่จะต้องสร้างผู้ตรวจประเมินขึ้นมารองรับภารกิจ เป็นที่มาของการสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา ทั้ง 8 แห่ง เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ซึ่งเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัย ที่จะเป็นกำลังในอนาคตที่สำคัญของประเทศไทย”

สำหรับหลักสูตรผู้ตรวจประเมิน ตามมาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย์ ด้านพืช ประมง และปศุสัตว์ ในระดับมหาวิทยาลัย เป็นการเตรียมความพร้อมในด้านวิชาชีพผู้ตรวจประเมินให้กับ นิสิต นักศึกษา ของมหาวิทยาลัย ผู้ที่ผ่านหลักสูตรดังกล่าวจะเป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะด้านการตรวจประเมิน ขั้นพื้นฐาน สามารถพัฒนาเพื่อก้าวไปสู่อาชีพผู้ตรวจประเมินได้ในอนาคตซึ่งนักศึกษาที่ผ่านหลักสูตรดังกล่าว จะถือว่าเป็นผู้มีศักยภาพ (potential) ด้านการตรวจสอบและรับรองตามมาตฐานสินค้าเกษตร สามารถนำคุณวุฒิไปสมัครงานในหน่วยรับรองทั้งภาครัฐและเอกชน หรือพัฒนาตนเองให้ก้าวไปสู่อาชีพผู้ตรวจประเมิน ซึ่งจะสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านการตรวจประเมินให้กับภาคเอกชนและสามารถทำให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สามารถขับเคลื่อนภารกิจความปลอดภัยอาหารได้อย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าในปี 2563 จะสามารถเตรียมนักศึกษาเข้าสู่ระบบการตรวจสอบรับรองในเบื้องต้นได้จำนวนมากกว่า 500 คน

ขณะที่นางสาวนลินทิพย์ เพณี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมมาตรฐาน มกอช. กล่าวเพิ่มเติมว่า มกอช.มีแผนดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสำหรับผู้ตรวจประเมิน/ ที่ปรึกษาเกษตรกรตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agriculture Practices : GAP) และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (Organics) ด้านพืช ประมง และปศุสัตว์ ในระดับมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ และเพิ่มจำนวนบุคลากรด้านการตรวจประเมินและรับรองตามมาตรฐานสินค้าเกษตร ตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agriculture Practices : GAP) และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (Organics) ให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศไทย


สอดรับนโยบายการถ่ายโอนภารกิจด้านการตรวจสอบรับรองของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มกอช.
และมหาวิทยาลัยทั้ง 8 แห่งดังกล่าว จึงได้หารือความร่วมมือในการสร้างและพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ซึ่งจะเป็นอนาคตที่สำคัญของประเทศไทย โดยจัดให้มีพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาหลักสูตรผู้ตรวจประเมิน ตามมาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย์ร่วมกัน โดยมีกรอบการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของความร่วมมือ ก็คือ มกอช. และมหาวิทยาลัยทั้ง 8 แห่งดังกล่าวร่วมมือกันผลักดันให้มีกิจกรรมภายใต้กรอบความร่วมมือ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์แห่งข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ และ มกอช.จะสนับสนุนด้านวิชาการ และบุคลากร โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยทั้ง 8 แห่ง ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ตรวจประเมินงานตามมาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย์

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมมาตรฐาน กล่าวต่อไปว่า นิสิต นักศึกษา ที่เข้าร่วมหลักสูตรดังกล่าว จะเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ด้านการตรวจประเมินขั้นพื้นฐาน เมื่อจบการศึกษาสามารถนำคุณวุฒิไปสมัครงานในหน่วยงานรับรองทั้งภาครัฐและเอกชน หรือพัฒนาตนเองให้ก้าวไปสู่อาชีพผู้ตรวจประเมินได้ต่อไปได้ในอนาคต ทั้งนี้ การพัฒนาเพื่อก้าวไปสู่อาชีพผู้ตรวจประเมินนั้น ต้องใช้เวลาในการเตรียมตัว ทั้งทักษะ ความรู้เฉพาะด้าน รวมถึงการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการตรวจเพิ่มเติมให้ครบถ้วน ตามคุณสมบัติที่หน่วยงานรับรองมาตรฐานต้องการ ซึ่งการดำเนินการตามความร่วมมือนี้ มกอช.คาดว่าจะสามารถเตรียมนักศึกษาเข้าสู่ระบบการตรวจสอบรับรองในเบื้องต้นได้ ในปี 2563 จำนวนมากกว่า 500 คน
หลังจากการลงนามในวันนี้ มกอช. จะจัดอบรมมาตรฐานและการตรวจประเมิน (Training Of the Trainer) ให้แก่อาจารย์ ทั้ง 8 มหาวิทยาลัย เพื่อให้เข้าใจหลักการและภาพรวม สามารถนำไปสื่อสารให้กับนิสิต นักศึกษา ให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์การดำเนินการ เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน โดยมหาวิทยาลัยจะต้องจัดให้มีหลักฐาน หรือใบประกาศนียบัตรที่ยืนยันหรือทวนสอบนิสิตนักศึกษาเหล่านั้นว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถตามข้อกำหนดของหลักสูตรดังกล่าว เพื่อให้พัฒนาสู่การเป็นผู้ตรวจประเมินที่มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดการขยายโอกาสทางการค้าต่อไป

ประพัฒน์ บวรภโรทัย
บวรทัต แย้มเผื่อน
รายงาน

Related posts