ประจวบฯ ประชุมเข้มจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

ประจวบฯ ประชุมเข้มจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ฉบับที่ 2 ประจำปี 2561-2562 ที่ห้องสามอ่าวแกรนด์บอลรูม โรงแรมประจวบแกรนด์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ ตามนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ และสามารถกำหนดแผนงานและแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ภายใต้การบริหารราชการ ที่ระบุถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ขององค์กร ที่สามารถบูรณาการประสบการณ์ ปัญหา อุปสรรค ที่ผ่านมาให้นำไปสู่การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายของทุกภาคส่วน

โดยการประชุม ได้มีการระดมความคิดเห็น รับทราบสถานการณ์การค้ามนุษย์และนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในภาพรวมของประเทศและของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยนางสุพัตรา ไพฑูรย์ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีการทบทวนการดำเนินงานและลำดับแนวทางการปฏิบัติ ให้เชื่อมโยงกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์เข้ากับกระบวนการปฏิบัติงานภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 ตลอดทั้งระดมข้อเสนอแนะนำโดยนายวีระชัย วีระฉันทชาติ นักวิชาการอิสระ รวมถึงความคิดเห็นเพื่อให้สามารถตกผลึกแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปี 2561-2562 ที่จะนำไปสู่การตอบสนองการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์เพื่อขับเคลื่อนการต่อต้านการค้ามนุษย์ตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเข้มแข็งอีกด้วย

นิพล/ภาพข่าวประจวบฯ

Related posts