ก.วิทย์ หนุนมาตรวิทยาหลอมรวมองค์กรด้านคุณภาพ-มาตรฐาน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ เร่งปฏิรูปเศรษฐกิจไทย

ก.วิทย์ หนุนมาตรวิทยาหลอมรวมองค์กรด้านคุณภาพ-มาตรฐาน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ เร่งปฏิรูปเศรษฐกิจไทย

 

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมเป็นประธานในพิธีแถลงข่าว สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) ครบรอบ 20 ปี ของการก่อตั้งสถาบันฯ “2 ทศวรรษแห่งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมคุณภาพด้วยมาตรวิทยา ในวันพฤหัสที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี นางอัจฉรา เจริญสุข ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งงานนี้จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญด้านต่างๆ ของ มว.ในการพัฒนาและดูแลระบบมาตรวิทยาของประเทศให้เข้มแข็ง เพื่อเป็นหลักอ้างอิงที่มั่นคงของระบบโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ หรือ NQI ที่ทางรัฐบาล ได้ยกขึ้นมาเป็นวาระสำคัญในการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ที่จะหลอมรวมองค์กรและหน่วยงานด้านคุณภาพและมาตรฐานที่กระจัดกระจายอยู่หลายกรม หลายกระทรวงเข้าร่วมบูรณาการเพื่อภารกิจ 1 เดียว นั่นคือ ยกระดับประเทศไทยสู่กลุ่มประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันสูงและปลูกฝังวัฒนธรรมคุณภาพให้แก่สังคมไทย ซึ่งการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจครั้งสำคัญนี้ ส่งผลต่อทั้งความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิต การสร้างและนำนวัตกรรมเข้าสู่ตลาด การคุ้มครองผู้บริโภคและการอำนวยความยุติธรรม อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ข่าวสารครบรอบการจัดงาน “2 ทศวรรษแห่งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมคุณภาพด้วยมาตรวิทยา” ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5-8 มิถุนายน 2561
ดร.สุวิทย์ ได้กล่าวถึงการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจโดยบูรณาการองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในระบบโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure : NQI) เพื่อนำไปสู่ประเทศไทย 4.0 ว่าเป็นวาระสำคัญของชาติ ที่ต้องเร่งดำเนินการเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-based Economy) และการสร้างคุณค่า (Value Creation) ที่มีวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจะเป็นเครื่องมือหลักในการดำเนินการ


ซึ่งสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เป็นหน่วยงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหน้าที่สำคัญคือการพัฒนาระบบมาตรวิทยาของประเทศและพัฒนามาตรฐานการวัดแห่งชาติ เพื่อให้ระบบการวัดของประเทศไทยได้รับการยอมรับตามกฎกติการะหว่างประเทศ และมีหน้าที่เพิ่มเติมขึ้นมาตาม พรบ. ฉบับ ที่สอง คือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (NQI) ซึ่งมาตรวิทยานอกจากจะเป็นองค์ประกอบหลักของ NQI แล้ว ยังเป็นรากฐานที่สำคัญของระบบNQI อีกด้วย ที่ผ่านมา สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติประสบความสำเร็จในการพัฒนาความสามารถทางการวัด จนได้รับการยอมรับความสามารถในระดับสากล วันนี้สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติจะต้องนำเอาประสบการณ์นั้นมาทำงานเชิงบูรณาการกับหน่วยงาน NQI อื่นที่กระจัดกระจายอยู่ในหลายกรม หลายกระทรวง เพื่อพัฒนา NQI ของประเทศให้เป็นระบบ มีสมรรถนะและได้รับการยอมรับในระดับสากลเช่นเดียวกันนี่คือภารกิจสำคัญที่สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติจะต้องเร่งดำเนินการให้สำเร็จ เพื่อให้NQI เป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 และเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่รองรับการพัฒนาประเทศในทุกมิติ หากขาด NQI ที่มีประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับจากประเทศคู่ค้า หรือตลาดโลกย่อมส่งผลกระทบต่อสินค้าและบริการของไทย ทั้งสินค้าอุตสาหกรรม สินค้าเกษตรกรรมและสินค้านวัตกรรม ในการเข้าสู่ตลาดและในการแข่งขันในตลาด และหวังว่า สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติจะส่งมอบระบบมาตรวิทยาที่เข้มแข็ง เพื่อให้เป็นเสาหลักแก่ระบบโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ และจะส่งมอบโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศที่เป็นระบบและเข้มแข็งเพื่อ


สร้างโอกาสและความได้เปรียบให้แก่ภาคเศรษฐกิจของประเทศ อีกทั้งเป็นเครื่องมือส่งเสริมความเป็นธรรมและการบังคับใช้กฎหมาย บ่มเพาะวัฒนธรรมคุณภาพให้เกิดและเติบโตขึ้นในประเทศไทย

ด้านนางอัจฉรา เจริญสุข ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ได้กล่าวถึง งานครบรอบ 20 ปีฯ ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 5- 8 มิถุนายน 2561 นี้ว่าต้องการให้คนในสังคมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบว่าประเทศไทยมีสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติอันเป็นองค์กรที่ดูแลมาตรฐานการวัดของชาติซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ มว. ต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตและความเป็นธรรมทางสังคม ทั้งที่ผ่านมาและในอนาคต อันจะทำให้สังคมโดยกว้างมีความรับรู้เกี่ยวกับมาตรวิทยาเพิ่มขึ้น และสามารถขยายบทบาทและความร่วมมือระหว่าง มว. กับภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้เกิดการนำมาตรวิทยาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตและความเป็นธรรมทางสังคม

Related posts