โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์​จัดประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลเขตสุขภาพที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์​จัดประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลเขตสุขภาพที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 นที่ผ่านมา. ณ ห้องประชุมเสม พริ้งพวงแก้ว โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์​ คณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล เขตสุขภาพที่ 1 ร่วมกับชมรมบุคลากรพยาบาลเชียงราย-พะเยา และคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลเขตสุขภาพที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2561 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานพัฒนาคุณภาพการพยาบาลของ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

Related posts