ประกันสังคม จัดสรรเงินลงทุนทางสังคมเพิ่มเงินหมื่นล้านบาทเพื่อการจ้างงาน

ประกันสังคม จัดสรรเงินลงทุนทางสังคมเพิ่มเงินหมื่นล้านบาทเพื่อการจ้างงาน

บอร์ดประกันสังคม อนุมัติเพิ่มการลงทุนทางสังคม 10,000 ล้านบาท ผ่านโครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน หวังช่วยผู้ประกอบการทำให้ผู้ประกันตนมีงานทำต่อเนื่อง เลขาธิการ สปส.ย้ำ เป็นการลงทุนทางสังคมเพื่อประโยชน์ของนายจ้าง ผู้ประกันตน ตามระเบียบประกันสังคม แจงเริ่มขอสินเชื่อผ่านธนาคารที่เข้าร่วมโครงการฯ ภายในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 15 ล้านบาท คาดดำเนินโครงการขอสินเชื่อได้ภายในเดือน ก.ค.61 นี้
นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า คณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษาชุดที่ 13 มีมติอนุมัติโครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงานวงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์ให้สถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคมกู้เงินกับธนาคารที่เข้าร่วมโครงการนำไปเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ เพื่อเสริมสร้างสภาพคล่อง ให้ผู้ประกอบการมีศักยภาพที่จะปรับเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำให้แก่แรงงาน และสามารถรักษาหรือเพิ่มอัตราการจ้างงานได้ ที่สำคัญทำให้ผู้ประกันตนมีงานทำต่อเนื่องและอยู่ในระบบประกันสังคมที่มีสวัสดิการคุ้มครองอย่างมั่นคงยั่งยืนด้วย

สำหรับวงเงินสินเชื่อที่ได้รับการอนุมัติเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน จำนวน 10,000 ล้านบาท จะแบ่งเป็น 1.วงเงิน 6,000 ล้านบาท สำหรับสถานประกอบการที่มีลูกจ้างไม่เกิน 50 คน วงเงินกู้ไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อราย 2.วงเงิน 3,000 ล้านบาท สำหรับสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง 51-200 คน วงเงินกู้ไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อราย และ 3.วงเงิน 1,000 ล้านบาท สำหรับสถานประกอบที่มีลูกจ้างเกิน 200 คน วงเงินกู้ไม่เกิน 15 ล้านบาทต่อราย ส่วนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้นั้น ในกรณีการกู้มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 3 ต่อปี และคงที่ 3 ปี กรณีการกู้ที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันหรือใช้บุคคลค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 5 ต่อปี และคงที่ 3 ปี ซึ่งเมื่อเทียบแล้วเป็นอัตราที่ต่ำกว่าการกู้จากสถาบันการเงินทั่วไป อย่างไรก็ตามการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งขณะนี้สำนักงานประกันสังคมอยู่ระหว่างประสานธนาคาร ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการเพื่อจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ต่อไป และคาดว่าจะเปิดให้สถานประกอบการสามารถยื่นขอรับสินเชื่อโครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน ได้ภายในเดือนกรกฎาคม 2561 นี้ สำหรับข้อกำหนดของสถานประกอบการที่จะเข้าร่วมโครงการต้องขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคมและจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน และต้องรักษาจำนวนผู้ประกันตนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนผู้ประกันตน ณ วันที่ได้รับสินเชื่อตลอดอายุโครงการ 3 ปี ทั้งนี้ เมื่อสำนักงานประกันสังคมได้ธนาคารที่ร่วมโครงการแล้วจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป


เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า โครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงานของสำนักงานประกันสังคมเป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญของรัฐบาล และกระทรวงแรงงาน เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการประกันสังคมว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์ ของกองทุนประกันสังคม พ.ศ.2559 ที่สามารถนำเม็ดเงินไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินกองทุนประกันสังคม มาลงทุนทางสังคม เพื่อประโยชน์ทางอ้อมแก่นายจ้างและผู้ประกันตนได้ นอกจากจะช่วยเป็นทุนหมุนเวียนและเสริมสร้างสภาพคล่องในสถานประกอบการ รักษาสภาพการจ้างงานแล้ว ยังทำให้เกิดทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ และพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอีกด้วย

————————————-

Related posts