มจพ. จัดประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2561 และจัดเสวนา เรื่อง “EEC กับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างยั่งยืน” (ชมคลิปคลิกๆ )

มจพ. จัดประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2561 และจัดเสวนา เรื่อง “EEC กับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างยั่งยืน”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2561 และจัดเสวนา เรื่อง“EEC กับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง โดยได้รับเกียรติจาก นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายมนตรี ชนะชัยวิบูลย์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง นายรักษ์พล กังน้อย ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา นิคมอุตสาหกรรมเหมราช และศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มจพ. ให้เกียรติเป็นวิทยากรเสวนา ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ดร. สันชัย อินทพิชัย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้าน Green University ร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่าย 24 มหาวิทยาลัย รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ มจพ. วิทยาเขตระยอง “6 ปี แห่งการสร้าง มจพ. วิทยาเขตระยองสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างยั่งยืน”


​​ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดีในการสร้างภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนทั่วประเทศ 24 มหาวิทยาลัย เพื่อให้ มจพ. ได้นำเสนอผลงานที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นกำลังสำคัญของการยกระดับคุณภาพของมหาวิทยาลัยภายในประเทศ สู่การเป็นต้นแบบการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนให้กับภาคส่วนอื่นของสังคม ทั้งนี้ มจพ. วิทยาเขตระยอง มีการออกแบบการก่อสร้าง (Master Plan) เพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มีการออกแบบและก่อสร้างอาคารที่ได้รับรางวัลฉลากรับรองมาตรฐานอาคารประหยัดพลังงาน ในระดับฉลากดี และดีมาก ตามมาตรฐานของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน และมีการดำเนินงานที่สนับสนุนการจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เช่น การดำเนินโครงการ Zero Waste Today Green Campus Tomorrow

และการสร้างเตาเผาขยะ ไร้มลพิษที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนระหว่าง 24 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2. มหาวิทยาลัยมหิดล 3. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 5.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 6. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 7. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 8. มหาวิทยาลัยนเรศวร 9. มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 10.มหาวิทยาลัยบูรพา 11. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 12. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 13. มหาวิทยาลัยพะเยา 14. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 15. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 16. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 17. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 18. มหาวิทยาลัยสยาม 19. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 20. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 21. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 22. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 23. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 24.มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อธิการบดี มจพ. กล่าว


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษชัย ศรีบุญมา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกายภาพ มจพ. กล่าวว่า สืบเนื่องจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Sustainable University Network of Thailand : SUN Thailand) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาต่างๆ สู่การเป็นมหาวิทยาลัยยั่งยืน (Sustainable University) ซึ่งในบันทึกข้อตกลงได้กำหนดไว้ชัดเจนว่า สถาบันการศึกษาทุกแห่งจะร่วมกันเป็นเครือข่ายทั้งในระดับสถาบัน คณะวิชา หน่วยงานเทียบเท่าทุกแห่ง รวมทั้งนิสิตนักศึกษาของทุกสถาบัน เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการพัฒนา มีความร่วมมือในการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ขยายเครือข่าย รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ ที่ส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกัน ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยจะเป็นพลังขับเคลื่อนและยกระดับภาคการศึกษาของประเทศ ให้เป็นต้นแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืนแก่ภาคส่วนอื่นๆ ของสังคมและประเทศต่อไปด้วย ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเป็นสถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Sustainable Green and Clean Environment)

โดยกำหนดเป็นเป้าประสงค์หนึ่งของแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ของมหาวิทยาลัย ที่ทุกส่วนงาน/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยร่วมมือกันสนับสนุนการดำเนินงานผ่านโครงการ/กิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้กำหนดเป็นตัวชี้วัดหนึ่งในคำรับรองการปฏิบัติงานของทุกส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมดำเนินการให้บรรลุผลสำเร็จตามแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยอีกด้วย สำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ได้รับการสนับสนุนดำเนินการขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่จังหวัดระยอง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา โดยมีการออกแบบการก่อสร้าง Master Plan เพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มีการออกแบบและก่อสร้างอาคารที่ได้รับรางวัลฉลากรับรองมาตรฐานอาคารประหยัดพลังงาน ในระดับฉลากดี และดีมาก ตามมาตรฐานของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน และมีการดำเนินงานที่สนับสนุนการจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เช่น การดำเนินโครงการ Zero Waste Today Green Campus Tomorrow และการสร้างเตาเผาขยะไร้มลพิษที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ภายในมหาวิทยาลัย เป็นต้น


​​นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาดูงานภายใน มจพ. วิทยาเขตระยอง ประกอบด้วย ศูนย์แสดงนิทรรศการผังแม่บท (Master Plan) มจพ. วิทยาเขตระยอง สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 โครงการระบบน้ำพุ และรดน้ำต้นไม้ Solar Cell /โครงการ Solar Rooftop โครงการ Solar Farm และ EV charging station สำหรับรถโดยสารภายในวิทยาเขต โครงการต้นแบบกำจัดและคัดแยกขยะ Zero Waste และเตาเผาขยะไร้มลพิษ ศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม ชมภูมิทัศน์ มจพ. วิทยาเขตระยอง บนชั้นดาดฟ้าอาคารอเนกประสงค์ และเยี่ยมชมศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ณ อบจ. ระยอง เป็นต้น

 

ชมรมหนังสือพิมพ์และสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts