พิษณุโลก แม่ทัพภาคที่ 3 รับมอบทุนการศึกษา และถังบรรจุน้ำ จาก บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด

พิษณุโลก แม่ทัพภาคที่ 3 รับมอบทุนการศึกษา และถังบรรจุน้ำ จาก บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด

 

พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานรับมอบทุนการศึกษา จำนวน 250,000 บาท และถังบรรจุน้ำ จำนวน 15 ถัง จาก คุณ ดิษฐพล สุทธิโอสถ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการผลิตโครงการเอส 1 บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด และคณะฯ ณ ห้องโถงกลาง ชั้น 1 กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561

ด้วย กองทัพภาคที่ 3 ได้รับความความอนุเคราะห์จาก บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุน จำนวน 250,000 บาท เป็นทุนการศึกษา ให้กับบุตรของกำลังพลในกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่กำลังพล พร้อมทั้งได้นำถังบรรจุน้ำ ขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 10 ถัง มูลค่า 75,000 บาท มอบให้กับกองทัพภาคที่ 3 เพื่อนำไปช่วยเหลือโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร พื้นที่ห่างไกล ในการกักเก็บน้ำประปาไว้ใช้ อุปโภค – บริโภค ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 3 รู้สึกยินดี และขอขอบคุณ ที่บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความความอนุเคราะห์ อย่างดีมาโดยตลอด รวมถึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการปฏิบัติงานในการช่วยเหลือประชาชน และความทุ่มเท เสียสละ

ดังนั้น เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) กองทัพภาคที่ 3 จะได้ดำเนินการ นำถังบรรจุน้ำที่ได้รับมอบ ไปแจกจ่ายให้กับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล และมีความจำเป็นมากที่สุดก่อน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน และเพื่อให้มีน้ำไว้ใช้อุปโภค – บริโภค ได้อย่างต่อเนื่อง

บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจควบคู่กับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบสังคม โดยปฏิบัติตามหลักกฎหมาย บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด ใส่ใจและสนับสนุนด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อม ของชุมชน หน่วยงาน ส่วนราชการ องค์กรด้านสังคม พร้อมสนับสนุนสิทธิมนุษยชนและปัจจัยการดำรงชีพพื้นฐาน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน เรายังมีส่วนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยให้กับชุมชนผ่านโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมทั้ง 4 ด้านหลัก ได้แก่ โครงการด้านความต้องการพื้นฐาน โครงการด้านการศึกษา โครงการด้านสิ่งแวดล้อม และโครงการด้านวัฒนธรรม ด้วย

ปรีชา นุตจรัส รายงาน

Related posts