อาเซียน ๑๐ ประเทศสมาชิก ร่วมกับ สกศ.จัดทำกรอบคุณวุฒิอ้างอิง

อาเซียน ๑๐ ประเทศสมาชิก ร่วมกับ สกศ.จัดทำกรอบคุณวุฒิอ้างอิง

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สำนักเลขาธิการอาเซียนร่วมกับประเทศไทย โดย สำนักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา (สกศ.) จัดประชุมคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน ครั้งที่ ๔ และประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) เป็นประธานกล่าวต้อนรับ Ms.RosimahsumaimahBinti
Haji Matassim ประธานคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน กล่าวเปิด และรองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร. ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์) นำเสนอความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนงานกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติของไทยกับกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน ณ โรงแรมโนโวเทล แพลทินัม ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนและการประชุมเชิงปฏิบัติการนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี กล่าวโดยสรุปว่า รัฐบาลไทยมีความยินดีอย่างยิ่งในการเป็นเจ้าภาพร่วมการประชุมคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนครั้งที่ ๔ และขอต้อนรับกรรมการกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนจากทุกประเทศสมาชิก ซึ่งเป็นผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา แรงงาน และการค้าของประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นที่ปรึกษาจากประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่จากสำนักเลขาธิการอาเซียน รัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย และกำหนดให้การพัฒนากำลังคนเป็นวาระแห่งชาติ โดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้กำลังคนมีความรู้และทักษะที่ตอบสนองความต้องการในการจ้างงานในอนาคต ทั้งนี้การพัฒนากรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนให้สำเร็จจะมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการยกระดับสมรรถนะกำลังคนในภูมิภาค รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอาเซียนในเวทีระหว่างประเทศ รวมถึงช่วยส่งเสริมความแข็งแกร่งในภูมิภาคอาเซียน


Ms. RosimahsumaimahBinti Haji Matassim ประธานคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน กล่าวโดยสรุปว่า การประชุมคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน ครั้งที่ ๔ นี้ มีประเทศสมาชิกเข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๐ ประเทศ คือ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ สปป.ลาว เมียนมา บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา เวียดนาม และไทย เข้าร่วมประชุม การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมต่อเนื่องมาจากการประชุมคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน ครั้งที่ ๓ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับสมาชิก และให้ประเทศสมาชิกได้รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดทำรายงานการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิอาเซียน นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของสมาชิกในการดำเนินงานเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนของแต่ละประเทศอย่างต่อเนื่อง ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ในฐานะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติประจำประเทศไทย ได้นำเสนอความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติของประเทศไทย และการจัดทำข้อมูลของประเทศตามเกณฑ์การเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติกับกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน ซึ่งประเทศไทยมีความก้าวหน้าในการผลิตและพัฒนากำลังคน โดยประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีความก้าวหน้า เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ โดยมีผู้เชี่ยวชาญชาวออสเตรเลียเป็นที่ปรึกษาโครงการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิอาเซียน สำหรับการประชุมครั้งนี้จะมีการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของแต่ละประเทศ และจะร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับระบบการศึกษาของแต่ละประเทศ ความเชื่อมโยงระหว่างกรอบคุณวุฒิแห่งชาติกับกรอบคุณวุฒิอาเซียน ซึ่งมี ๘ ระดับ รวมถึงการเทียบเคียงระดับสมรรถนะวิชาชีพกับกรอบคุณวุฒิอาเซียน
ซึ่งจะทำให้ทราบว่าการเรียนในวิชาสามัญจะเทียบเท่าอาชีพด้านใดบ้าง และจะทำให้คนที่เข้าสู่ระบบการประเมินจะทราบว่าตนต้องพัฒนาอะไรเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสมรรถนะทางด้านอาชีพ

ในส่วนของประเทศไทยมีความก้าวหน้าแบ่งเป็น ๒ ส่วน ส่วนแรก คือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะอาชีพ ทั้งสถาบันคุณวุฒิแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาต่างปรับสมรรถนะของการประเมินอาชีพ ตลอดจนหลักสูตรอาชีพให้สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ สิ่งที่ประเทศไทยกำลังทำต่อไปคือ การเชื่อมโยงกับคุณวุฒิการศึกษา ซึ่งขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการจะปรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะเพื่อจะนำเรื่องกรอบคุณวุฒิอาเซียนไปเชื่อมโยง โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะเชื่อมโยงอย่างไร ส่วนที่ ๒ คือ คณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ โดยรองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง เป็นประธาน ซึ่งได้ดำเนินการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ ด้วยวิธีการ ๑) การกำหนดหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ๒) การปรับระดับมาตรฐานอาชีพให้สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ๓) การวางแผนการผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ แบ่งออกเป็น ๓ ระยะ คือ ระยะที่ ๑: การวางแผนผลิตกำลังคนในสาขาช่างอากาศยานระยะที่ ๒: การวางแผนผลิตกำลังคนใน ๗ กลุ่มสาขาอาชีพ ประกอบด้วย ๑) กลุ่มสาขาอาชีพด้านโลจิสติกส์โครงสร้างพื้นฐาน ๒)กลุ่มสาขาอาชีพโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ๓) กลุ่มสาขาอาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ๔)กลุ่มสาขาอาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ ๕)กลุ่มสาขาอาชีพอาหารและเกษตร ๖) กลุ่มสาขาอาชีพปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ พลังงานและพลังงานทดแทน ๗) กลุ่มสาขาอาชีพแม่พิมพ์ และระยะที่ ๓: การวางแผนผลิตกำลังคนเพิ่มเติมอีก ๒ – ๓ สาขาอาชีพที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต่อการพัฒนาประเทศ

โดยจะพิจารณาว่าอาชีพเหล่านี้ หากจะแปลงมาเป็นหลักสูตรจะทำอย่างไร ซึ่งแต่ละสาขามีคณะทำงานวิเคราะห์และจัดทำมาตรฐานอาชีพ เพื่อปรับหลักสูตร โดยจะส่งผลต่อการเตรียมครูที่จะสอน วัสดุอุปกรณ์ การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน การประชุมครั้งนี้ มีผู้แทนแต่ละสาขามาร่วมประชุม เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าของแต่ละประเทศ และสามารถนำไปปรับทิศทางในการดำเนินงานในประเทศของตนต่อไปAndrea Bateman ที่ปรึกษาโครงการชาวออสเตรเลีย นำเสนอภาพรวมของการประชุม และประเด็นในการพิจารณา (ร่าง) รายงานการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน โดยเริ่มต้นจากการทบทวน ๑๑ เกณฑ์ในการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน ดังนี้ ๑) มีโครงสร้างระบบการศึกษาและฝึกอบรม ๒) มีการกำหนดความรับผิดชอบและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณวุฒิทั้งหมดในประเทศ ๓) มีการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงคุณวุฒิกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ๔) มีการเชื่อมโยงระหว่างคุณวุฒิระดับต่างๆ ในกรอบคุณวุฒิแห่งชาติกับองค์ประกอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน ๕) มีการกำหนดมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและระบบคุณวุฒิ ๖) มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการฝึกอบรม ๗) มีการให้การรับรองกระบวนการเทียบเคียงจากคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๘) มีผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานการเทียบเคียง ๙) มีการจัดทำรายงานการเทียบเคียงของประเทศโดยหน่วยงานที่กำกับดูแลงานด้านคุณวุฒิ ๑๐) มีการเผยแพร่รายงานการเทียบเคียง ๑๑) มีการส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศนำกระบวนการเทียบเคียงไปปฏิบัติ สำหรับการดำเนินงานของประเทศไทยมีความก้าวหน้าและสอดคล้องกับกรอบการดำเนินงานของคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิอาเซียน

 

 

คณาโชค ตามจิตเจริญ ภาพ / รุ่งรัชนี มวลชนสัมพันธ์สมาคมสื่อฯ รายงานข่าวสภาการศึกษา

Related posts