“ศรชล.ประชุมครั้งที่ 2 เพิ่มขีดความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล” (ชมคลิปคลิกๆ )

“ศรชล.ประชุมครั้งที่ 2 เพิ่มขีดความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล”

วันจันทร์ที่ 7 พ.ค.61 พลเรือเอก พัลลภ ทองระอา ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และนาย ชัยยุทธ คำคุณ รองอธิบดีกรมศุลกากร รักษาการ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร ร่วมเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงแรมเคปราชา อ.ศรีราชา จว.ชลบุรี


ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) จัดประชุมสัมมนา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ซึ่งมีกรมศุลกากรเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 7 – 9 พ.ค.61 ได้มีการบรรยายความรู้เกี่ยวกับ National Single Window NSW โดยสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร การบรรยายพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560 และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง สำหรับการประชุมในครั้งนี้ หน่วยปฏิบัติการหลักของ ศรชล. สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และกรมศุลกากร ได้ร่วมกำหนดหัวข้อในการประชุมสัมมนา “การปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางศุลกากร ตามพระรสชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560”


ตามแผนความมั่นคงของชาติทางทะเล พ.ศ.2558 – พ.ศ.2564 คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบเมื่อ 28 ต.ค.2557 ได้กำหนดกรอบและแนวทางการดำเนินการในการรักษาผลประโยชน์ของชาตทางทะเลของไทย โดยกำหนดให้มีกลไกลขับเคลื่อนระดับนโยบาย ได้แก่ คณะกรรมการนโยบายและอำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (นอปท.) และมีศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.)เป็นกลไดระดับปฏิบัติ ประกอบด้วยหน่วยงาน 6 หน่วยงาน ได้แก่ กองทัพเรือ กรมประมง กรมเจ้าท่า กรมศุลกากร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกองบังคับการตำรวจน้ำ

 

ส่วนประชาสัมพันธ์ ฝ่ายปฏิบัติการ ศรชล.
กองประชาสัมพันธ์ สำนักจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ

Related posts