รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเร่งรัดกรมศิลปากรการดำเนินงานตามแผนโครงการพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และการก่อสร้างพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบุรีรัมย์แห่งใหม่ของประเทศไทย (ชมคลิปคลิกๆ )

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเร่งรัดกรมศิลปากรการดำเนินงานตามแผนโครงการพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และการก่อสร้างพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบุรีรัมย์แห่งใหม่ของประเทศไทย

 

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ลงพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ เยี่ยมชมการปรับปรุงแหล่งโบราณสถานปราสาทพนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่ำ ปราสาทหนองหงส์ และอุทยานเขากระโดง พร้อมร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ที่กรมศิลปากรได้จัดทำแผนโครงการพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ใน 4 จังหวัดประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ และชัยภูมิ งบประมาณกว่า 341 ล้านบาท เริ่มดำเนินการระหว่างปี 2561-2564


โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ได้กำชับให้กรมศิลปากร เร่งจัดทำแผนการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานที่สำคัญทั้ง 4 จังหวัด อาทิ โครงการอนุรักษ์และพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย จังหวัดนครราชสีมา โครงการอนุรักษ์และพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการปรับปรุงและพัฒนาปราสาททนง จังหวัดสุรินทร์ โครงการสำรวจศึกษาธาตุเจดีย์อิทธิพลศิลปะล้านช้างในพื้นที่ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อพัฒนาศักยภาพการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชน รวมทั้งเร่งจัดทำข้อมูลเพื่อประกอบการเสนอชื่ออุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง และปราสาทเมืองต่ำเข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้นมรดกโลกให้แล้วเสร็จ เพื่อเสนอต่อองค์การยูเนสโก และชี้แจงทำความเข้าใจประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทย


ตลอดจนการพัฒนาและเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โดยเชื่อมโยงเส้นทางอารยธรรมขอมกับประเทศเพื่อนบ้าน และให้ประชาชนในท้องถิ่นร่วมเป็นอาสาสมัครนำชมเพื่อสร้างรายได้และความภาคภูมิใจในมรดกของชาติ

อย่างไรก็ตามจากกระแสละครอิงประวัติศาสตร์ในช่วงที่ผ่านมาส่งผลให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาเข้าชมโบราณสถานในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 มากขึ้น โดยเฉพาะปราสาทพนมรุ้ง และปราสาทเมืองต่ำ ในช่วงเดือนมกราคม -เมษายนกว่า 1 ล้านคน

 

เบญจมาศ อักษรนิตย์ รายงาน

Related posts