ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบเสื้อสัญลักษณ์ และบรรยายหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขต อ.เมืองเพชรบูรณ์เพิ่มเติม

ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบเสื้อสัญลักษณ์ และบรรยายหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขต อ.เมืองเพชรบูรณ์เพิ่มเติม

ที่หอประชุม อบจ. เพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดพิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และบรรยายหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนางอรรวรรยา หุ่นทอง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงานต่อ นายวรพจน์ แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประธานในพิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ชมรมคนรักในหลวง ให้แก่สมาชิกชมรมคนรักในหลวง ในพื้นที่ ตำบลดงมูลเหล็ก ห้วยใหญ่ ชอนไพร อ.เมืองเพชรบูรณ์ จำนวนกว่า 200 คน โดยมีนายประทิน นาคสำราญ นายก อบต.สะเดียง ในฐานะที่ปรึกษาชมรม ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมเป็นเกียรติ เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกชมรมฯและประชาชนทั่วไป มีความมั่นคงในชีวิต ทรัพย์สิน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และ เป็นการเทิดทูล ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อรักษาไว้ ให้ดำรงอยู่คู่ประเทศไทย ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงให้หลักคิดหนึ่ง เพื่อนำทางประชาราษฎร์ของพระองค์ หลุดพ้นจากความยากจนอย่างยั่งยืน ตามหลัก หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ซึ่งในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถมองได้หลายมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมให้มีการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ใช้ชีวิตอย่างพอควร ใคร่ครวญอย่างรอบคอบ มีเกราะคุ้มกันและช่วยสร้างสรรค์ทางเลือก ,ด้านจิตใจ สร้างจิตใจเข้มแข็ง ไม่ย่อท้อ บากบั่น ขยัน อดทน พึ่งพาตนเองเป็นหลัก มีจิตสำนึกที่ดี เอื้ออาทรประนีประนอม และนึกถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก ,ด้านสังคม มีความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน รู้จักความรักความสามัคคี สร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัว และชุมชน ,ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าให้เกิดประโยชน์สูงสูง และยั่งยืน ,ด้านเทคโนโลยี ให้ภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นพื้นฐานกับสภาพแวดล้อมและทรัพยากรที่มีอยู่ โดยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหนึ่งในอีกหลายพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ที่ต้องการให้อาณาประชาราษฎร์ของพระองค์ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขและยั่งยืน


ทั้งนี้ นางอรรวรรยา หุ่นทอง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นหนึ่งในสามสถาบันหลักของไทย อันได้แก่ สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันที่สำคัญที่สุด อันเป็นที่เคารพเทิดทูลสักการะ ยึดเหนี่ยว และศูนย์รวมใจของประชาชน ตั้งแต่ระดับรากหญ้า จนถึงชั้นปกครอง นับตั้งแต่กรุงสุโขทัยเป็นราชธานี จนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ ชาติไทยเจริญรุ่งเรืองเป็นปึกแผ่นดำรงเอกราชเจริญก้าวหน้ามาได้จนถึงทุกวันนี้ ก็เพราะ พระปรีชาสามารถ ของบูรพมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวหลังการมอบเสื้อสัญญลักษณ์มีการกล่าวคำปฏิญาณตนต่อหน้าบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและการบรรยาย พระราชกรณียกิจของสถาบันพระมหากษ้ตริย์ หลักปรัชญญาเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับจังหวัดเพชรบูรณ์มีการดำเนินการมอบเสื้อสัญญลักษณ์ไปแล้ว 9 อำเภอจาก 11 อำเภอ คงเหลือเพียวอำเภอน้ำหนาสและวังโป่ง ซึ่งจะดำเนินการมอบให้เสร็จสิ้นในเดือนมิถุนายน 2561 ต่อไป

มนสิชา คล้ายแก้ว ผู้สื่อข่าวจังหวัดเพชรบูรณ์

Related posts