!!! นายก. สนพท. จัดเต็ม เพิ่ม ทุนการศึกษา 4,000 บาท/ปี ให้แก่ลูกสมาชิกฯ !

!!! นายก. สนพท. จัดเต็ม เพิ่ม ทุนการศึกษา 4,000 บาท/ปี ให้แก่ลูกสมาชิกฯ !

 

เมื่อวันที่4 พฤษภาคม2561 เวลา 13.00.น.ที่ผ่านมา นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย จัดประชุม คณะกรรมการบริหาร สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมภาคแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม โรงแรมเกียวอ้น จ.สระบุรี ซีงมี นายสมมิตร เกตุแก้ว อุปนายกคนที่ 1 ,นายศุภผล จริงจิตร อุปนายก 2 ,นางวิลาสินี เจริญสุข เลขาธิการ และพร้อมคณะกรรมการฯ ร่วมประชุมฯ ตามวาระที่แจ้ง เพื่อให้เป็นไปตามกฏระเบียบของสมาคมฯและเพื่อให้การบริหารสมาคมฯมีความก้าวหน้า ซึ่งการประชุมฯในครั้งนี้ทางนายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล นายกฯ พร้อมนายสมมิตร เกตุแกิว อุปนายก 1 ได้นำเอกสารคณะกรรมการบริหารฯ เข้ายื่นจดทะเบียนสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย ซึ่งได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อย และดำเนินการจัดประชุม ฯ เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันในการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆของทางสมาคม ฯและการเข้าสู่การแก้ไขข้อกฏระเบียบต่างๆที่ล้าหลัง ซึ่งจะให้มีข้อระเบียบใหม่ๆเพื่อการพัฒนาฯ สมาคมฯให้ดีขึ้น และเร่งดำเนินการรับสม้ครสมาชิกฯอนุคณะกรรมการฯในแต่ละจังหวัด จังหวัดละ1คนและที่ปรึกษาของคณะกรรมการฯเลือกได้ 3 คน

 

โดยการคัดเลือกและนำเสนอต่อที่ประชุมฯเพื่อให้นายกฯเป็นผู้ดำเนินการแต่งตั้ง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการประสานงานในพื้นที่ ได้สะดวกยิ่งขึ้นในแต่ละพื้นที่ต่างๆ และนายกิตติศักดิ์ ศิริคลังเจริญร่ง นายทะเบียน ได้แจ้งในที่ประชุมเรื่องของการชำระบำรุงสมาคมฯตลอดชีพจำนวน 101คนสามัญ 155 คน ที่เหลือขาดสมาชิกภาพและเสียชีวิตส่วนในเรื่องทุนการศึกษา ซึ่งในการประชุมสามัญประจำปี ที่ผ่านมา มีการมอบทุนการศึกษา ให้แแก่บุตรธิดาของสมาชิกฯทุนละ2,000 บาท มานานกว่า 40 ปี ซึ่งในการประชุมฯทางนายไชยยงค์ มณีร่งสกุล นายกฯ ได้นำสนอ จะเพิ่มทุนการศึกษาทุนละ4,000บาท ซึงจะแบ่งเป็นระดับชั้น อนุบาล ทุนละ 1,000 บาท ประถมศึกษาฯทุนละ2,000 บาทและระดับป่ญญาตรี ทุนละ4,000 บาท โดยขอความคิดเห็นในที่ประชุมฯ ซึ่ง คณะกรรมการ ได้แสดงความคิดเห็นพร้องกันแต่ยังไม่ตกผลึก โดยให้ นายธนกร มาดาพงษ์ ประธานฝ่ายสวัสดิการ เร่งดำเนินการ ฯเพื่อหาความพร้อมและจะหาข้อสรูปในการประชุมครั้งต่อไป และก่อนการจัดประชุมฯใหญ่สามัญประจำปีฯต่อไป…

 

นางสาวทัศนา บัวคำ เฟื่องมณี สนพท. 2335 ประชาสัมพันธ์สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย เขียนข่าว/ถ่ายภาพ

Related posts