ปทุมธานี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ให้เกียรติมาเป็นประธานในการแถลงข่าว เปิดถนนสายวัฒนธรรมตลาดอิงน้ำสามโคก ปทุมธานี (ชมคลิปคลิกๆ )

ปทุมธานี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ให้เกียรติมาเป็นประธานในการแถลงข่าว เปิดถนนสายวัฒนธรรมตลาดอิงน้ำสามโคก ปทุมธานี

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น.นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีแถลงข่าว เปิดโครงการถนนสายวัฒนธรรมตลาดอิงน้ำจังหวัดปทุมธานีโดยมี นายไพรัตน์ ลิ่มสกุลนายอำเภอสามโคก นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนตําบล นายกเทศมนตรี ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษา กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนเข้าร่วมงาน นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีกล่าวเปิดพิธีโครงการถนนสายวัฒนธรรมตลาดอิงน้ำสามโคกจังหวัดปทุมธานีว่าการจัดโครงการถนนสายวัฒนธรรมตลาดอิงน้ำสามโคกจะเป็นการเปิดเส้นทางและพื้นที่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีพื้นที่ในการนำเสนอและจำหน่ายสินค้าซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนมีรายได้กินดีอยู่ดีและมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นเป็นการเสริมสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนตามนโยบายของภาครัฐ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงวัฒนธรรมว่าด้วยเรื่องการนำทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจหรือสร้างความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนให้แก่ชุมชนตามนโยบายของรัฐในภาคการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ

น้ำสามโคกเป็นชุมชนที่ยังคงวัฒนธรรมประเพณีและวิถีความเป็นอยู่ซึ่งมีแม่น้ำลำคลอง เป็นเส้นทางสัญจรเป็นตลาดเก่าดั้งเดิมที่ทำมาค้าขายทางเรือกันมาอย่างราบรื่นหลายสายพันธุ์เช่นชาวไทยชาวมอญ ชาวจีนและชาวมุสลิมที่อาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกันโครงการถนนสายวัฒนธรรมตลาดอิงน้ำสามโคกจังหวัดปทุมธานีจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีวัฒนธรรมและวิถีของชุมชนโดยจะเป็นสถานที่จำหน่ายสินค้างานฝีมือภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมให้เกิดการนำมรดกภูมิปัญญาที่เป็นทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจนอกจากนั้นยังเสริมสร้างให้เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้มีเวทีในการแสดงออก เกิดทัศนคติที่ดีและหวงแหน ภาคภูมิใจในศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเองและส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดปทุมธานีโดยโครงการนี้จัดขึ้นทุกวันศุกร์ -เสร์ -อาทิตย์ในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนสิงหาคมนี้ นี้ตั้งแต่เวลา 10.00 น ถึง 20.00 น.ในกิจกรรมการจัดโครงการถนนสายวัฒนธรรมตลาดอิงน้ำสามโคกจังหวัดปทุมธานีในครั้งนี้มีสิ่งต่างๆมากมายมานำเสนอทั้งวัฒนธรรมประเพณีวิถีชุมชนอาหารอร่อยที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยอิทธิพลไทยรามัญจีนมุสลิมที่อยู่ร่วมกันภายในชุมชนรวมทั้งผลิตภัณฑ์ชุมชนและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมให้ได้ชมกันด้วยเช่นอาคารที่ว่าการ (สมัยร 6 ) วัดบางเตย ศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่และอนุสาวรีย์สุนทรภู่เป็นต้น

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ รายงาน

Related posts