ปทุมธานี ผู้นำแห่งยุค 21จังหวัดสัมมนาเครือข่ายเพื่อความสุขที่ยั่งยืน (ชมคลิปคลิกๆ )

ปทุมธานี ผู้นำแห่งยุค 21จังหวัดสัมมนาเครือข่ายเพื่อความสุขที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 13:30 น. ที่มูลนิธิศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี มูลนิธิบุคคลพอเพียงและคณะอนุกรรมการเศษฐกิจพอเพียง จัดสัมมนาเครือข่ายผู้นำแห่งยุคเพื่อความสุขที่ยั่งยืน โดยมีผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืน รุ่น 1 รุ่น 2 โดยมีพลตรี ดร.ก้องพิทักษ์ วงศ์ดีธนรักษ์ เลขาธิการมูลนิธิบุคคลพอเพียง พร้อมด้วย พ.ต.อ.อดิศร ด้วงพูล ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปทุมธานี และชมรมคนรักในหลวงภาคกลาง ทั้ง 21 จังหวัด จำนวน 105 คน


การจัดสัมมนาเครือข่ายผู้นำแห่งยุคเพื่อความสุขที่ยั่งยืน ภาคกลาง 21 จังหวัด ได้สร้างผู้นําที่ดําเนินชีวิตอย่างพอเพียง และสามารถเผยแพร่องค์ความรู้การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้มีรายได้น้อยในชุมชน โดยมีสมาชิกชมรมคนรักในหลวงทั่วประเทศ ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน นำเสนอผลการดำเนินงาน ระดมความคิดเห็นวางแผนการขับเคลื่อน และหารือการหนุนเสริมการทำงานร่วมกันของเครือข่ายผู้นำแห่งยุค ในระดับภาค ร่วมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถของผู้นำแห่งยุคฯ ในการ คิด ทำ นำ เปลี่ยน


ด้าน พลตรี ดร.ก้องพิทักษ์ วงศ์ดีธนรักษ์ เลขาธิการมูลนิธิบุคคลพอเพียง กล่าวว่า โครงการผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืน เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมูลนิธิยุวสถิรคุณ มูลนิธิมั่นพัฒนา และมูลนิธิบุคคลยพอเพียง ในการฝึกอบรมเกษตรกรที่ดำเนินชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ ที่สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดขยายผลสู่ประชาชนรอบข้าง เกิดการเปลี่ยนแปลงจากตนเอง ครอบครัว และพัฒนาเป็นชุมชนพอเพียง ที่มีความสุขอย่างยั่งยืนต่อไป

ภาพ/ข่าว ขวัญชัย วาจาพารวย รายงาน

Related posts