ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล นำนักวิชาการและนักวิจัยลงพื้นที่แก้ไขปัญหากล้วยหินในพื้นที่จังหวัดยะลา

ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล นำนักวิชาการและนักวิจัยลงพื้นที่แก้ไขปัญหากล้วยหินในพื้นที่จังหวัดยะลา

วันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่ศูนย์การเรียนรู้พืชสวน อำเภอธารโต จังหวัดยะลา นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พร้อมด้วยพลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ลงพื้นที่ติดตามแผนการป้องกันกำจัดโรคเหี่ยวในกล้วยหิน โดยมีนักวิชาการและนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนจังหวัดยะลา ตัวแทนเกษตรอาสาฯ ประจำตำบล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันลงพื้นที่อำเภอธารโตและอำเภอบันนังสตาเพื่อการศึกษาและติดตามแผนการป้องกันกำจัดโรคเหี่ยวในกล้วยหินทั้งในระยะสั้นและระยะยาว


พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร กล่าวว่า กล้วยหินถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลา และมีพื้นที่ปลูกกล้วยหินจำนวนกว่าสามพันไร่มี แต่ใน ห้วง 3-4 ปีที่ผ่านมาประสบปัญหาโรคเหี่ยวในกล้วยหิน ซึ่งจะมีการติดเชื้อได้ 2 ทาง ทั้งทางรากและทางหัวปลีด้านบน ส่งผลให้ผลผลิตตกต่ำ ทั้งนี้มีข้อสั่งการจากรัฐบาลให้เร่งแก้ไขปัญหาโดยด่วน โดย ศอ.บต. ได้รวบรวมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมศึกษาและหาแนวทางในการป้องกันและแก้ปัญหาในระยะยาว ซึ่งขณะนี้ทางสำนักงานการเกษตรจังหวัดได้ดำเนินการมาระยะหนึ่งและเริ่มได้ผล แต่ทั้งนี้เพื่อให้เป็นการขับเคลื่อนที่รวดเร็วขึ้นจึงมีการบูรณาการทุกภาคส่วนจึงนำนักวิชาการลงพื้นที่จนนำมาสู่การเห็นภาพที่ชัดเจนในการสร้างแนวทางการหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคเหี่ยวในกล้วยหิน รวมถึงวิธียุติการแพร่ระบาดดังกล่าว

อีกทั้งแนวทางการปลูกที่ไม่ติดเชื้อ เน้นการใช้แบคทีเรียและลดการใช้สารเคมี ถือเป็นการใช้วิธีการแบบประชารัฐด้วยการที่ประชาชนมีภูมิความรู้เดิมจากปราชญ์ที่มีอยู่ในพื้นที่ สู่การรวมองค์ความรู้จากนักวิชาการด้านการเกษตรทั้งจากสำนักงานเกษตรจังหวัด นักวิชาการและนักวิจัยมหาวิทยาลัยสงลานครินทร์ อีกทั้งวิทยาลัยชุมชนที่พร้อมเป็นกระบอกเสียงสำคัญในการให้ความรู้แก่เกษตรกรในพื้นที่ ดังนั้นการแก้ไขปัญหากล้วยหินในครั้งนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการแก้ไขปัญหาและบูรณาการการทำงานที่แท้จริง ซึ่งในขณะที่ราคายางตกต่ำ รัฐบาลได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาทำเกษตรแบบผสมผสาน สู่การเป็นเกษตรที่สามารถสร้างหลักประกันรายได้ตลอดปี จึงฝากให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สร้างทางเลือกด้วยการทำเกษตรผสมผสาน ซึ่งหากประสบปัญหาทาง ศอ.บต. รวมถึงภาครัฐที่เกี่ยวข้องพร้อมที่จะขับเคลื่อนในการแก้ปัญหาร่วมกันต่อไป

มูกะตา หะไร จ.ยะลา

Related posts