นนทบุรี พลเอกสุรยุทธ องคมนตรีเปิดงานวันครบรอบ 40 ปีราตรีกุหลาบนนท์

นนทบุรี พลเอกสุรยุทธ องคมนตรีเปิดงานวันครบรอบ 40 ปีราตรีกุหลาบนนท์

เมื่อเวลา 19.00 น.วันที่ 30 มี.ค.61 ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ถนนติวานนท์ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี พลเอกสุรยุทธ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานเปิดงานวันสถาปนาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ครบ 40 ปี “กุหลาบคืนสวน” โดยมี ดร.โพยม จันทร์น้อย ผอ.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ร่วมกับ 6 องค์กรหลัก คือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มูลนิธิสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สมาคมผู้ปกครองและครูสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ชมรมครูเก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี และเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เป็นคณะกรรมการดำเนินงานการจัดงานดังกล่าว เพื่อเฉลิมฉลองในวาระที่โรงเรียนสวนกึหลาบวิทยาลัยก่อตั้งมาครบ 40 ปี และรำลึกถึงบุคคลสำคัญที่เป็นผู้ก่อตั้ง อันเป็นการแสดงออกถึงความภาคภูมิใจในเกียรติยศของสถาบัน ตลอดจนเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างครู ศิษย์เก่า ครูปัจจุบัน นักเรียน ผู้ปกครอง องค์กรหลัก และผู้ให้การสนับสนุนในการบริหารจัดการโรงเรียน โดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเปรียบเสมือน “ดอกกุหลาบคืนสวน”

สำหรับการจัดงานในภาคเช้าเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พิธีทำบุญเลี้ยงพระครบรอบ 40 ปี จากนั้นงานในภาคค่ำเป็นการแสดงของวงโยธวาทิตโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี พิธีคารวะครูอาวุโส พิธีมอบโล่ครูและศิษย์เก่าดีเด่น จากนั้นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมชมวิดิทัศน์ 40 ปี และการแสดงชุดตำนานสวนนนท์ รำวงลีลาศ การแสดงโปงลาง ประกาษรางวัลจากหางบัตร วงตนตรี SKN BAND จากทางโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประเภทสหศึกษา ในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย ลำดับที่สอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยกรมสามัญศึกษา (ปัจจุบัน : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ได้รับบริจาคที่ดิน จากนายผาสุก และนางเง็ก มณีจักร สองสามีภรรยา คหบดีชาวอำเภอปากเกร็ด ที่มีความประสงค์ให้สร้างโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย บนพื้นที่ดังกล่าว จึงเกิดการประสานงานจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2521 เดิมให้ชื่อไว้ว่า “โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ๒ (ผาสุก มณีจักร)” และมอบหมายให้ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รักษาราชการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียน จนถึงปลายปีถัดมา จึงเปลี่ยนชื่อโรงเรียน เป็นชื่อที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน และในปีเดียวกัน นางอัมพา แสนทวีสุข ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ใหญ่คนแรก และเลื่อนฐานะขึ้นเป็นผู้อำนวยการคนแรกของโรงเรียนฯ ในเวลาต่อมา

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด อาคารเรียน “สธ ๑, สธ ๒ และ สธ ๓” เมื่อกลางปี พ.ศ. 2525 และปลายปี พ.ศ. 2529 ตามลำดับ รวมทั้งพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อกลางปี พ.ศ. 2555ตลอดจนโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามอาคารเรียน “สธ ๔” และอาคารหอประชุม “สิรินธราลัย” ด้วย นอกจากนี้ โรงเรียนฯ ยังได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2532 , 2544 และในปี พ.ศ. 2541

พลเอกสุรยุทธ จุลานนท์ องคมนตรี กล่าวว่า ตนมีความยินดีและเป็นเกียรติที่ได้มาร่วมงานในวันนี้ ขอชื่นชมในความสำเร็จของโรงเรียนสวนกุหลายวิทยาลัย นนทบุรี ซึ่งถือเป็นโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย แห่งที่ 2 ตนภูมิใจในบุคลากรทุกคนที่ร่สมกันพัฒนาโรงเรียน สร้างคนดีสู่สังคมและประเทศชาติ ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนับสนุนให้งานครบรอบ 40 ปี ราตรีกุหลาบนนท์ ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี

Related posts