ชุมพร – ยกระดับการรักษาความปลอดภัย ยุค 4.0 ตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย

ชุมพร – ยกระดับการรักษาความปลอดภัย ยุค 4.0 ตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย

ด้วยพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 และให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2559 เป็นต้นมา เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้คือ โดยที่ธุรกิจการให้บริการรักษาความปลอดภัย มีความเกี่ยวข้องใกล้ชิด กับความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชน ส่งผลต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม และในปัจจุบันนี้ มีผู้ประกอบธุรกิจการให้บริการรักษาความปลอดภัยเป็นจำนวนมาก แต่มีมาตรฐานในการประกอบธุรกิจที่แตกต่างกัน สมควรกำหนดมาตรฐานของธุรกิจรักษาความปลอดภัย และมาตรฐานของพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานธุรกิจการรักษาความปลอดภัย และเสริมสร้างศักยภาพของพนักงานรักษาความปลอดภัย อันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการ และช่วยเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยของสังคมจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ ตามมาตรา ๗๕ ของพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 ในวาระเริ่มแรก ได้กำหนดให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย และออกหนังสือรับรองให้แก่ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม


ดังนั้นกลุ่ม สมาคมผู้ประกอบการบริษัทรักษาความปลอดภัย จำกัด จังหวัดชุมพรได้จัดทำหนังสือ ถึง ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 เรื่องการฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย เพื่อฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย ให้กับพนักงานรักษาความปลอดภัย สถานที่ฝึกอบรมณ.บริษัทรักษาความปลอดภัยดาวใต้ จำกัดม.ที่1ต.นาชะอังอ.เมือ จังหวัดชุมพร ได้จัดการฝึกอบรม หลักสูตรการรักษาความปลอดภัย ตามพระราชบัญญัติธุรกิจการรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 ขึ้นในวันที่ 20 -23 กุมภาพันธ์ 2561 มี 9 บริษัท เข้าร่วม 1. บริษัทรักษาความปลอดภัย เอส เค เอ การ์ด จำกัด 2. บริษัท รักษาความปลอด ภัยพรอธิชา จำกัด 3. บริษัท รักษาความปลอดภัย รุ่งโรจน์โปรเทคชั่นการ์ดชุมพร จำกัด 4. บริษัท รักษาความปลอดภัยนฤสาร จำกัด 5. บริษัทรักษาความปลอดภัยเอกพิทักษ์ จำกัด 6. บริษัท รักษาความปลอดภัยดาวใต้ จำกัด 7. บริษัทรักษาความปลอดภัย ณ นคร จำกัด 8. บริษัท รักษาความปลอดภัย อันดามันกรุ๊ป จำกัด 9. บริษัท รักษาความปลอดภัยชุมพร เซอร์วิส ไมท์ จำกัด และจำนวน 78 คน หลักนิยมในการฝึกอบรม เพื่อก่อให้เกิดความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัย ตลอดจนความรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างอย่างเต็มความสามารถ เสริมสร้างระเบียบและวินัยในการปฏิบัติงาน ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้ว่าจ้าง และบุคคลทั่วไป ตลอดจนให้ความร่วมมือกับทางราชการ เพื่อรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยของสังคมไทย

 

หลักสูตรการฝึกอบรม มีวัตถุประสงค์ 4 ประการ1. เพื่อให้พนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต มีความรู้พื้นฐานของการปฏิบัติงานในหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัย 2. เพื่อให้พนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต มีความรู้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย บุคคล สถานที่ การสังเกต การเฝ้าระวังสถานที่ 3. เพื่อให้พนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ 4. เพื่อให้พนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ วุฒิภาวะ มีจิตสำนึกในการบริการ รวมทั้งปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ธุรกิจให้บริการรักษาความปลอดภัย มีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชน และส่งผลต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม หลักสูตรการรักษาความปลอดภัย มุ่งอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต โดยยึดหลักให้พนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจ สามารถพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพ เพื่อให้เป็นผู้ที่มีความรู้ในวิชาการและมีความสามารถในหน้าที่งานที่รับผิดชอบ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง จิตใจมั่นคง ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต พร้อมที่จะปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่

หลักสูตรการรักษาความปลอดภัย มีการเรียน 10 วิชา จำนวน 40 ชั่วโมง ดังนี้
1. วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจรักษาความปลอดภัย 2. วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัย 3. วิชาการรักษาความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน 4. วิชาการเขียนรายงาน 5. วิชาการเตรียมพร้อมกรณีเหตุฉุกเฉิน 6. วิชาการติดต่อสื่อสาร 7. วิชาหลักการใช้กำลัง 8. วิชาการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 9. วิชาการจัดการจราจร10. วิชาการฝึกภาคสนาม ผู้สำเร็จการฝึกอบรมจะต้องได้คะแนนรวมกันในทุกวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และมีเวลาการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จึงจะถือว่าผ่านการฝึกอบรม
พันตำรวจเอก ประสิทธ์ศักดิ์ ศรีสุข รอผู้บังคับการ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 เป็นหัวหน้าวิทยากรการฝึกอบรม ร้อยตำรวจโท ลักษณะ เภรีมาศ ผู้บังคับหมวดฝ่ายปกครอง และการฝึก ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 อายุงานการปฎิบัติงาน 26 ปี มาเป็นวิทยากรการฝึกอบรม

ร้อยตำรวจเอกชูชาติ ใหม่กุณะ อาจารย์ สบ.(1) กลุ่มงานอาจารย์ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 อายุงานการปฎิบัติงาน 18 ปี มาเป็นวิทยากรการฝึกอบรม ดาบตำรวจ สถิต โอพั่ง ผู้บังคับหมู่(รักษาการณ์)ฝ่ายอำนวยการ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 อายุงานการปฎิบัติงาน 28 ปี มาเป็นวิทยากรการฝึกอบรม
ดายตำรวจ ธเนศ พงศ์จันทร์เสถียร ผู้บังคับหมู่(รักษาการณ์)ฝ่ายอำนวยการ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 อายุงานการปฎิบัติงาน 26 ปี มาเป็นวิทยากรการฝึกอบรม
พันตำรวจเอก ประสิทธ์ศักดิ์ ศรีสุข กล่าว ขอชื่นชม กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจรักษาความปลอดภัย ในพื้นที่ของจังหวัดชุมพร ที่ได้ให้ความสำคํญกับพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๘ โดยเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย เพื่อให้พนักงานรักษาความปลอดภัย ได้มีความรู้ความสามารถ และเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานในหน้าที่การรักษาความปลอดภัย นำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์กับผู้ใช้บริการและเสริมสร้างความสงบสุขของสังคมโดยส่วนรวม ตามความมุ่งหมายของพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558

ธนากร โกศลเมธี รายงาน / ชุมพร

Related posts