กระบี่ ปล่อยลูกพันธุ์หอยชัก 70,000 ตัว

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้ากระบี่ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง(เขต 4) กระบี่ ศูนย์พัฒนาประมงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มูลนิธิเอ็นไลฟ์ และชุมชน บ้านหลังเกาะ ต.เกาะศรีบอยา ร่วม ปล่อยลูกพันธุ์หอยชัก 70,000 ตัว

12 ธันวาคม 2561
ณ แปลงอนุรักษ์หมู่ที่ 7 บ้านหลังเกาะ ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เพื่อขยายพันธุ์เป็นแหล่งอาหารคนในชุมชนและสร้างรายได้ ตามโครงการปล่อยลูกพันธุ์หอยชักตีนเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำและประมงชายฝั่งประจำปี 2561
วันที่ 11 มกราคม 2561นายไพรัตน์ ทับชุม นายอำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ร่วมกับตัวแทนศูนย์พัฒนาประมงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มูลนิธิเอ็นไลฟ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง(เขต 4) กระบี่ โรงไฟฟ้ากระบี่ และชาวบ้านในชุมชนบ้านหลังเกาะ ต.เกาะศรีบอยา ร่วมกันปล่อยลูกพันธุ์หอยชักตีน ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำและประมงชายฝั่ง ประจำปี 2561 จำนวน 70,000 ตัว ณ แปลงอนุรักษ์หมู่ที่ 7 บ้านหลังเกาะ ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่


ตามโครงการปล่อยลูกพันธุ์หอยชักตีนเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำและประมงชายฝั่งประจำปี 2561 ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้ากระบี่ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง(เขต 4) กระบี่ ศูนย์พัฒนาประมงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มูลนิธิเอ็นไลฟ์ ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 14 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนหอยชักตีนในแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยได้เลือกพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลเกาะศรีบอยา ซึ่งมีแหล่งหญ้าทะเลที่อุดมสมบูรณ์ประกอบกับภูมิประเทศที่เหมาะสม เป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของหอยชักตีน จึงทำให้บริเวณชายฝั่งเกาะศรีบอยามีหอยชักตีนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากเป็นที่นิยมกินกันทั้งคนในชุมชน และการส่งขายร้านอาหาร ในกิโลกรัมละ 100 บาท สร้างรายได้ให้ชุมชน


นอกจากนี้ยังได้มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ชุมชนในหัวข้อ หอยชักตีนกับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน โดยนักวิชาการประมง จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง(เขต 4) กระบี่ ซึ่งเป็นการให้ความรู้แก่ชุมชน และรณรงณ์ให้ชุมชนและชาวประมง จับหอยชักตีนขนาด 6 เซนติเมตรขึ้นไปซึ่งเป็นวัยที่เจริญเติบโตเต็มที่พร้อมบริโภค และเพื่อเป็นการอนุรักษ์ให้หอยชักตีนได้แพร่ขยายพันธุ์ตามธรรมชาติ

ข้อมูลภาพ/ข่าว/กระบี่
ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน

Related posts