“บิ๊กอู๋”นำ ขรก.แรงงาน ทำบุญกฐินพระราชทาน ณ วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร

รมว.แรงงาน ประธานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงแรงงาน ประจำปี 2561
ณ วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันงดงามของไทย

 

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้กระทรวงแรงงานนำผ้าพระกฐินถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ประจำปี 2561 ณ วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยมี พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงแรงงาน ประจำปี 2561 ณ วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและพระอารามหลวง ตลอดจนเป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย โดยมี นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

สำหรับวัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร เป็นวัดพระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร ปัจจุบันมี พระเทพวรมุนี เป็นเจ้าอาวาส ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน ประดิษฐาน ณ ริมฝั่งแม่น้ำโขง ตั้งอยู่เลขที่ 183/13 ถนนชยางกูร ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม มีลักษณะเป็นเจดีย์รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก่อด้วยอิฐ กว้างด้านละ 12.33 เมตร สูง 53.6 เมตร มีกำแพงล้อมองค์พระธาตุ 4 ชั้น องค์พระธาตุตั้งอยู่บนภูกำพร้า (เนินดินสูงจากพื้นธรรมดาระมาณ 3 เมตร) ภายในบริเวณมีบึงขนาดใหญ่เรียกว่าบึงธาตุพนม ซึ่งในวันเพ็ญเดือน 3 ถึง แรม 1 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปีจะมีงานประจำปีเพื่อเป็นการนมัสการพระธาตุพนม วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร เป็นโบราณสถานขึ้นทะเบียนเมื่อ พ.ศ.2522 ภายในบริเวณวัดมีโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ สมัยทวารวดี (ราวพุทธศตวรรษที่ 13 – 16) เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญมาก เนื่องจากเป็นวัดที่ประดิษฐานพระธาตุพนม ซึ่งเป็นพระเจดีย์บรรจุพระอุรังคธาตุ (กระดูกส่วนอก) ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

และวัดแห่งนี้ยังมีโบราณวัตถุที่สำคัญหลายอย่างที่มีมาแต่ครั้งโบราณ เช่น บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่ใช้ประกอบพิธีสรงน้ำพิพัฒสัตยาของกษัตริย์ทุกรัชกาล กะตึบ หรือ ที่พักของพระอรหันต์รูปต่าง ๆ ปัจจุบันพัฒนาเป็นเสนาสนะ เช่น หอพระนอน (พระปางไสยาส) ศาลาเจติยาภิรัตน์ เป็นต้น ภายในวัดยังมีวิหารหอพระ เสาอินทขีล ตัวมอม ที่เป็นปรัชญาสอนบุคคลที่จะเข้าไปนมัสการพระธาตุพนมหรือเข้าวัดต้องแต่งกายหรือทำตัวให้สะอาด เหมาะสมกาลเทศะด้วย ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชนหลั่งไหลมานมัสการและชมความงามของวัด รวมถึงการเข้าชมพิพิธภัณฑ์รัตนโมลีศรีโคตรบูรด้วยซึ่งในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงแรงงาน ประจำปีนี้ มีผู้ร่วมอนุโมทนาปัจจัยเพื่อถวายพระภิกษุ สามเณร บำรุงพระอารามหลวง จำนวนทั้งสิ้น 2,752,681.92 บาท (สองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสองพันหกร้อยแปดสิบเอ็ดบาทเก้าสิบสองสตางค์)

Related posts