โครงการประชุมมอบนโยบายผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชน (ชมคลิป)

โครงการประชุมมอบนโยบายผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชน

 

 

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา11:00 น. ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มอบนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในโครงการประชุมมอบนโยบายผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
โดย ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า ตนได้กำชับให้ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน น้อมนำพระราโชบาย ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้แก่ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง ,มีพื้นฐานชีวิตที่ดี มีความเข้มแข็ง มีระเบียบวินัย ,มีงานทำ มีอาชีพ และเป็นพลเมืองที่ดี ไปสู่การปฏิบัติ โดยขอให้ทุกวิทยาลัยรัฐและเอกชนไปคิดหาวิธีการขับเคลื่อนให้สอดคล้องกับบริบทของตนเอง ถ่ายทอดไปสู่ครู นักเรียน และกำหนดตัวชี้วัดในการประเมินผลที่ชัดเจน

ขณะเดียวกัน ให้นำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีมาสอดแทรกเพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้เรียนอาชีวะด้วย โดยให้ถือเป็นแนวทางปฏิรูปอาชีวศึกษา ทั้งนี้ ได้กำชับเรื่องการรับนักเรียน นักศึกษาสังกัด สอศ.ปีการศึกษา 2562 ที่ปีนี้ตั้งเป้าจะเพิ่มผู้เรียนได้ 45% จากเดิม 40% ตามนโยบายรับบาล ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถทำได้ เพราะจากการคาดการณ์ผู้จบการศึกษาปีการศึกษา 2561 จำนวน 726,624 คน ในจำนวนนี้คาดการณ์ว่าจะศึกษาต่อ 653,962 คน แบ่งเป็น สายสามัญ 359,679 คน สายอาชีพ 294,283 คน โดยเป็นวิทยาลัยรัฐ 182,455 คน และวิทยาลัยเอกชน 79,456 คน ขณะที่ผู้ที่ไม่ศึกษาต่อ 72,662 คน คาดว่าเทียบโอนประสบการณ์ 30,000 คน ซึ่งขอให้ไปศึกษาข้อมูลเหล่านี้ รวมถึงดูกลุ่มที่ออกกลางคัน ก็จะเป็นอีกกลุ่มเป้าหมายที่ช่วยเพิ่มจำนวนผู้เรียนอาชีวะได้ อย่างไรก็ตาม การวางแผนการรับนักเรียนจะให้มีการหารือกันระดับจังหวัด โดยมีอาชีวศึกษาจังหวัด (อศจ.) เป็นตัวกลาง ซึ่งในเดือน ธ.ค.นี้ตนจะเดินสายประชุมมอบนโยบายและแนวปฏิบัติ 5 ภูมิภาค


ดร.สุเทพ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ในปี 2562 เป็นต้นไปอาชีวะจะมุ่งลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสทางการศึกษา และสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษา ที่สำคัญการพัฒนาอาชีวะในยุค 4.0 มี 2 Q ที่ต้องคำนึงถึง นั่นคือ Quality (คุณภาพ) และQuantity (ปริมาณ) ซึ่งการไปถึงเป้าหมายดังกล่าวจะต้องเปลี่ยนใหม่หมด ทั้งการบริหาร ผู้บริหารอาชีวะต้องปรับวิสัยทัศน์ ต้องมีภาวะผู้นำอย่างสูง ต้องเชื่อมประสานโน้มน้าวเอกชนมาช่วยเราเพื่อสร้างทุนมนุษย์ให้มากขึ้น เพราะเรากำลังอ่อนแอ มีปัญหาการขาดครูกว่า 18,000 อัตรา ตรงนี้ก็ต้องแก้ไขด้วยการสนับสนุนให้ครูได้มีโอกาสไปเรียนรู้หาประสบการณ์ในสถานประกอบการมากขึ้น ได้นำมาถ่ายทอดสู่ผู้เรียนได้ ขณะเดียวกัน ขอให้สำรวจหลักสูตรที่เปิดสอนด้วยว่า หลักสูตรใดไม่ตอบโจทย์ของตลาดแรงงานก็ให้ปรับปรุง หรือยกระดับให้มาตรฐานสูงขึ้น และต้องสอดคล้องกับการพัฒนาอุตสหกรรม S-Curve และ New S Curve ด้วย ขณะที่การจัดการเรียนการสอนต้องเน้นแบบแอคทีฟเลิร์นนิ่ง ซึ่งจุดเน้นสำคัญของเด็กอาชีวะ คือ มีทักษะคิดวิเคราะห์ มีคุณธรรม มีวินัย ,มีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ และมีเส้นทางอาชีพ (Career Path)


ภาพ/ข่าว ขวัญชัย วาจาพารวย รายงาน

Related posts